Dagens EKIMlektion 28 september

Läs före lektion 271

6. Vad är Kristus?

1. Kristus är Guds Son så som Han skapade Honom. Han är det

Själv Som vi delar och Som förenar oss med varandra och också

med Gud. Han är den Tanke Som fortfarande bor i det Sinne

som är Hans Källa. Han har inte lämnat Sitt heliga hem, inte

heller förlorat den oskuld i vilken Han skapades. Han är för

evigt oförändrad kvar i Guds Sinne.

2. Kristus är den länk som gör att du förblir ett med Gud, och

garanterar att separationen inte är mer än en illusion av förtvivlan,

för hoppet kommer för evigt att bo i Honom. Ditt sinne är

del av Hans, och Hans är del av ditt. Han är den del i vilken

Guds Svar ligger; där alla beslut redan är fattade och drömmar är

över. Han förblir oberörd av allt som kroppens ögon varseblir.

För även om Hans Fader har lagt medlen för din frälsning i Honom,

förblir Han ändå det Själv Som, likt Sin Fader, inte känner

någon synd.

3. Genom att vara den Helige Andes hem, och hemma endast i

Gud, förblir Kristus i frid i ditt heliga sinnes Himmel. Detta är

den enda del av dig som i sanning är verklig. Resten är drömmar.

Likväl kommer dessa drömmar att ges till Kristus för att

blekna bort inför Hans härlighet och uppenbara ditt heliga Själv,

Kristus, för dig till sist.

4. Den Helige Ande når från Kristus i dig till alla dina drömmar,

och bjuder dem att komma till Honom för att överföras till sanningen.

Han kommer att byta ut dem mot den sista dröm som

Gud bestämde skulle vara drömmarnas slut. För när förlåtelsen

vilar över världen och friden har kommit till varje Guds Son, vad

skulle det då kunna finnas som håller tingen åtskilda, för vad

återstår att se förutom Kristi ansikte?

5. Och hur länge kommer detta heliga ansikte att ses, när det

endast är symbolen för att lärotiden nu är över, och Soningens

mål har uppnåtts till sist? Så låt oss därför söka finna Kristi ansikte

och inte se på någonting annat. När vi ser Hans härlighet

kommer vi att veta att vi inte behöver vare sig inlärning, varseblivning

eller tid, eller någonting annat förutom det heliga Själv,

Kristus Som Gud skapade som Sin Son.

LEKTION 271

Det är Kristi sanna seende jag skall använda i dag.

1. Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se,

ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara

sanningen för mig. I dag väljer jag att se på det som Kristus vill

att jag skall se, att lyssna till Guds Röst, och att söka vittnesbörden

om det som är sant i Guds skapelse. I Kristi seende möts

världen och Guds skapelse, och när de kommer samman försvinner

all varseblivning. Hans vänliga seende förlossar världen från

döden, för allt Han ser på måste leva, och minnas Fadern och

Sonen; Skaparen och skapelsen förenade.

2. Fader, Kristi sanna seende är vägen till Dig. Det Han ser inbjuder

minnet av Dig att återställas till mig. Och detta väljer jag skall vara

det som jag vill se i dag.

Lämna ett svar