En Kurs I Mirakler kan enkelt beskrivas som:

”Ett läromedel till förståelse att den enda anledningen till att vi är här i kropp är för att minnas vårt sanna ursprung, att vi ALLA är skuldfri Ande, Villkorslös Kärlek som vi är skapade av och som aldrig lämnat oss.
Att minnas och vakna genom att släppa/läka all skuldbeläggelse på oss själva och vår nästa genom förlåtelse och att sluta döma!
Erhålla en djupare insikt att vi alla är skapade som ett och att allt vi ser och upplever är en spegling av vårt EGO, vårt undermedvetna och dess rädslor och tro på illusionens dualitet, brist, sjukdom och död!
Det enda sanna är villkorslös kärlek, allt annat är en illusion!”

Vad är EKIM - En Kurs I Mirakler

EKIM är ett läromedel som består av tre delar: en textbok, en arbetsbok och en handledning för lärare. Du som elev väljer i vilken ordning du vill använda delarna, och det sätt du läser dem på, beror på vars och ens speciella behov och vad du föredrar.
Den läroplan som Kursen föreslår är noggrant genomtänkt och förklaras steg för steg både på de teoretiska och praktiska nivåerna. Den betonar tillämpning snarare än teori, och upplevelse snarare än teologi.

Den fastslår bestämt att ”en universell teologi är omöjlig, men en universell upplevelse är inte endast möjlig utan nödvändig”. (B-In.2:5).
Även om Kursen är kristen i sin framställning så behandlar den universella andliga ämnen. Den betonar att den endast är en version av den universella läroplanen. Det finns många andra, och den skiljer sig från dessa endast till formen. Till sist leder de alla till Gud/Hem

Textboken är till stor del teoretisk, och för fram de begrepp på vilka Kursens tankesystem är baserade. Dess tankegångar innehåller grunden för arbetsbokens lektioner. Utan den praktiska tillämpning som arbetsboken tillhandahåller, skulle textboken till stor del förbli en rad abstraktioner, vilka knappast skulle vara tillräckliga för att åstadkomma den omvändning i tänkandet som Kursen syftar till.

Arbetsboken omfattar 365 lektioner, en för varje dag under året. Det är emellertid inte nödvändigt att göra lektionerna i den takten, och man vill kanske stanna vid en särskilt tilltalande lektion mer än en dag. Instruktionerna betonar endast att man inte bör försöka sig på mer än en lektion per dag. Arbetsbokens praktiska natur framhävs i inledningen till lektionerna, som betonar upplevelse genom tillämpning snarare än en tidigare förpliktelse till ett andligt mål:
Några av de tankegångar som arbetsboken för fram kommer du ha svårt att tro på, och andra kan tyckas fullkomligt häpnadsväckande. Detta har ingen betydelse. Du ombeds bara att tillämpa tankegångarna på det sätt som du är anvisad. Du ombeds inte att bedöma dem överhuvudtaget. Du ombeds bara att använda dem. Det är genom att använda dem som de blir meningsfulla för dig, och kommer att visa dig att de är sanna.
Kom bara ihåg detta; du behöver inte tro på tankegångarna, du behöver inte acceptera dem, och du behöver inte ens välkomna dem. Några av dem kanske du aktivt gör motstånd mot. Ingenting av detta har någon betydelse, inte heller minskar det deras verkan. Men tillåt dig inte att göra undantag när du tillämpar tankegångarna som arbetsboken innehåller, och hur du än reagerar på dessa tankegångar, använd dem. Ingenting mer än detta begärs. (A-In.8-9)

Handledningen för Lärare besvarar några av de frågor som det är troligt att en elev kommer att ställa. Den innehåller också ett klargörande av en del av de begrepp som Kursen använder, och förklarar dem inom textbokens teoretiska ram.

Kursen gör inga anspråk på att vara slutgiltig, inte heller är arbetsbokens lektioner avsedda att göra elevens inlärning fullständig.
Till sist lämnas läsaren i händerna på sin egen Inre Lärare, Som kommer att leda all vidare inlärning på det sätt Han finner lämpligt.
Även om Kursen är betydande i omfång, kan sanningen inte inskränkas till någon begränsad form, vilket tydligt framgår av det som sägs i slutet av arbetsboken:

Den här Kursen är en början, inte ett slut … Du kommer inte att få några fler specifika lektioner, för de behövs inte längre. Hör hädanefter endast Rösten för Gud…Han kommer att leda dig i dina ansträngningar, och tala om för dig exakt vad du skall göra, hur du skall styra ditt sinne, och när du skall komma till Honom i tystnad, och be om Hans säkra ledning och Hans osvikliga Ord (A-Ep.12).

Jag kommer regelbundet att lägga ut här på bloggen tolkningar av:
#Orakelkort #Budskap från djuren/Växterna #Dagens reflektion av en samhällshändelse #Dikter
ur EKIM´s persektiv och medialt med hjälp av min inre Guide!

Här är en länk till Nätverket En kurs I Mirakler/Vad säger EKIM:
https://www.mirakelkursen.se/om-ekim/vad-den-sager/

Här kommer en länk till ACIM´s sida för mer information om ursprunget av ACIM/EKIM och Helene Schucman! (Kvinnan som kanaliserade boken!)
https://acim.org/acim/acim-scribing