Dagens EKIMlektion 11 juli

LEKTION 192

Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.

1. Det är din Faders heliga Vilja att du skall göra Honom fullständig,

och att ditt Själv skall vara Hans helige Son, för evigt ren

som Han, skapad ur Kärlek och bevarad i kärlek, och utsträcka

kärlek och skapa i dess Namn, för evigt ett med Gud och med

ditt Själv. Men vad kan en sådan funktion innebära i en värld av

avund, hat och attack?

2. Du har därför en funktion i världen på dess egna villkor. För

vem kan förstå ett språk som vida överstiger hans enkla fattningsförmåga?

Förlåtelsen representerar din funktion här. Den

är inte Guds skapelse, för den är det medel genom vilket osanning

kan göras ogjord. Och vem skulle förlåta Himlen? På jorden

behöver du emellertid medlen för att släppa illusionerna.

Skapelsen väntar bara på din återkomst för att bli erkänd, inte

för att vara fullständig.

3. I världen går det inte ens att föreställa sig skapelsen. Den har

ingen mening här. Förlåtelsen är det närmaste den kommer jorden.

För eftersom den är född i Himlen, har den ingen form

överhuvudtaget. Men Gud har skapat Honom Som har makt att

omvandla det helt formlösa till form. Det Han gör är drömmar,

men av ett slag som är så nära uppvaknandet att dagens ljus redan

lyser i dem, och ögon som redan är öppna ser de glädjefulla

syner som deras erbjudande innehåller.

4. Förlåtelsen betraktar milt allt som är okänt i Himlen, ser det

försvinna, och lämnar åt världen ett rent och oskrivet blad på

vilket Guds Ord nu kan ersätta de vettlösa symboler som förut

stod skrivna där. Förlåtelsen är det medel genom vilket rädslan

för döden övervinns, eftersom den nu inte har någon våldsam

dragningskraft och skulden är borta. Förlåtelsen låter kroppen

varseblivas som den är; ett enkelt hjälpmedel i undervisningen

som läggs undan när inlärningen är fullständig, men som knappast

alls förändrar den som lär sig.

5. Sinnet utan kroppen kan inte begå misstag. Det kan inte tro att

det kommer att dö, inte heller falla offer för en skoningslös attack.

Vrede blir omöjlig, och var finns då skräcken? Vilka rädslor

skulle fortfarande kunna angripa dem som har förlorat källan till

all attack, ångestens kärna och rädslans säte? Endast förlåtelsen

kan befria sinnet från att tro att kroppen är dess hem. Endast

förlåtelsen kan återställa den frid som Gud avsåg för Sin helige

Son. Endast förlåtelsen kan förmå Sonen att åter se på sin helighet.

6. När vreden är borta kommer du förvisso att varsebli att det för

Kristi sanna seende och seendets gåva inte krävdes något offer,

och att endast smärtan lyftes bort från ett sjukt och plågat sinne.

Är detta ovälkommet? Är det något att vara rädd för? Eller är

det något att hoppas på, att ta emot med tacksamhet och acceptera

med glädje? Vi är ett, och avstår därför inte från någonting.

Men vi har förvisso givits allt av Gud.

7. Men vi behöver förlåtelsen för att varsebli att det är så. Utan

dess vänliga ljus famlar vi i mörkret, och använder förnuftet endast

för att rättfärdiga vår vrede och vår attack. Vår förståelse är

så begränsad, att det som vi tror att vi förstår endast är förvirring

som fötts ur misstag. Vi har gått vilse i dimmorna av skiftande

drömmar och skrämmande tankar, våra ögon tätt slutna mot ljuset,

våra sinnen sysselsatta med att dyrka det som inte finns.

8. Vem kan födas på nytt i Kristus om inte den som har förlåtit

alla han ser eller tänker på eller föreställer sig? Vem kan befrias

så länge han håller någon fången? En fångvaktare är inte fri, för

han är bunden tillsammans med sin fånge. Han måste vara säker

på att fången inte rymmer, och därför tillbringar han sin tid med

att hålla uppsikt över honom. Gallret som begränsar honom blir

den värld i vilken hans fångvaktare lever, tillsammans med honom.

Och det är på hans befrielse som vägen till frihet beror för

dem båda.

9. Håll därför ingen fången. Lös i stället för att binda, för på så

sätt befrias du. Tillvägagångssättet är enkelt. Varje gång du

känner att du grips av vrede, inse att du håller ett svärd över ditt

huvud. Och det kommer att falla eller vändas bort allteftersom

du väljer att fällas eller frias. Alla som tycks fresta dig att bli

uppbragt representerar på så sätt din frälsare från dödens fängelse.

Och därför är du skyldig honom tack i stället för smärta.

10. Var barmhärtig i dag. Guds Son förtjänar din barmhärtighet.

Det är han som ber att du skall acceptera vägen till frihet nu.

Neka honom det inte. Hans Faders Kärlek för honom tillhör

dig. Din funktion här på jorden är endast att förlåta honom, så

att du åter kan acceptera honom som din Identitet. Han är som

Gud skapade honom. Och du är vad han är. Förlåt honom nu

hans synder, och du kommer att se att du är ett med honom.

Lämna ett svar