Dagens EKIMlektion 5 mars

LEKTION 64

Låt mig inte glömma min funktion.

1. Dagens tankegång är bara ett annat sätt att säga: “Inled mig inte i

frestelse“. Syftet med den värld du ser är att skymma din funktion

att förlåta, och förse dig med ett rättfärdigande för att

glömma den. Det är frestelsen att överge Gud och Hans Son genom

att anta en fysisk form. Det är detta som kroppens ögon ser

på.

2. Ingenting som kroppens ögon tycks se kan vara någonting

annat än en form av frestelse, eftersom detta var syftet med själva

kroppen. Likväl har vi lärt oss att den Helige Ande har en annan

användning för alla de illusioner som du har åstadkommit, och

därför ser Han ett annat syfte i dem. För den Helige Ande är

världen en plats där du lär dig att förlåta dig själv för det du ser

som dina synder. Med denna varseblivning blir frestelsens fysiska

form det andliga erkännandet av frälsningen.

3. För att repetera våra senaste lektioner så är din funktion här att

vara världens ljus, en funktion som givits till dig av Gud. Det är

bara egots högmod som får dig att ifrågasätta detta, och bara

egots rädsla som får dig att se dig själv som ovärdig den uppgift

som tilldelats dig av Gud Själv. Världens frälsning väntar på din

förlåtelse, därför att genom den undkommer Guds Son alla illusioner,

och således all frestelse. Guds Son är du.

4. Endast genom att fullgöra den funktion som givits till dig av

Gud kommer du att bli lycklig. Detta beror på att din funktion är

att vara lycklig genom att använda de medel genom vilka lyckan

blir oundviklig. Det finns ingen annan väg. Varje gång du väljer

mellan att fullgöra eller inte fullgöra din funktion, väljer du därför

egentligen om du vill vara lycklig eller inte.

5. Låt oss komma ihåg detta i dag. Låt oss påminna oss själva om

det på morgonen och åter igen på kvällen, och också under hela

dagen. Förbered dig i förväg på alla de beslut du kommer att

fatta idag genom att komma ihåg att de alla faktiskt är mycket

enkla. Varje beslut kommer att leda till antingen lycka eller

olycka. Kan det verkligen vara svårt att fatta ett så enkelt beslut?

Låt inte beslutets form lura dig. En komplex form innebär inte

ett komplext innehåll. Det är inte möjligt att något beslut på jorden

kan ha ett innehåll som är annorlunda än just detta enda

enkla val. Detta är det enda val den Helige Ande ser. Det är

därför det enda val som finns.

6. Låt oss således i dag öva oss i dessa tankar:

Låt mig inte glömma min funktion.

Låt mig inte försöka ersätta Guds funktion med min.

Låt mig förlåta och vara lycklig.

Ägna åtminstone en gång i dag tio eller femton minuter åt att

tänka på detta med slutna ögon. Besläktade tankar kommer att

hjälpa dig om du minns den avgörande betydelse din funktion

har för dig och för världen.

7. Ägna flera minuter åt att upprepa dessa tankar under de

återkommande tillämpningarna av dagens tankegång under dagen,

och tänk sedan på dem och inte på någonting annat. Detta

kommer att vara svårt, särskilt i början, eftersom du inte har det

disciplinerade sinne som krävs. Det är möjligt att du behöver

upprepa “låt mig inte glömma min funktion“ mycket ofta för att

få hjälp att koncentrera dig.

8. Två former av kortare övningsstunder behövs. Gör ibland

övningarna med slutna ögon, och försök koncentrera dig på de

tankar du använder. Håll andra gånger ögonen öppna efter det

att du har upprepat tankarna, och se dig sedan långsamt omkring

utan att välja ut någonting särskilt, och säg till dig själv:

Detta är den värld som det är min funktion att frälsa.

Lämna ett svar