Dagens EKIMlektion 2 juni

LEKTION 153

I min försvarslöshet ligger min trygghet.

1. Du som känner dig hotad av denna föränderliga värld, dess ödes

nycker och dess bittra skämt, dess kortvariga relationer och alla

de “gåvor“ som den lånar ut bara för att sedan ta dem tillbaka

igen, ägna stor uppmärksamhet åt den här lektionen. Världen

skänker ingen trygghet. Den har sin grund i attack, och alla dess

“gåvor“ av skenbar trygghet är illusoriska villfarelser. Den attackerar

och attackerar sedan igen. Någon sinnesfrid är inte

möjlig där fara hotar på detta sätt.

2. Världen framkallar bara försvar. För hot för med sig vrede,

vrede får attacken att förefalla förnuftig, ärligt framkallad och

rättmätig i självförsvarets namn. Men försvar utgör ett dubbelt

hot. För det vittnar om svaghet, och sätter upp ett försvarssystem

som inte kan fungera. Nu är de svaga ännu mer försvagade,

för det finns förräderi utanför och ett ännu större förräderi

innanför. Sinnet är nu förvirrat, och vet inte vart det skall vända

sig för att komma undan sina inbillningar.

3. Det är som om det var instängt i en cirkel, i vilken det hölls fast

av en annan cirkel, och i denna ytterligare en, tills det inte längre

finns varken hopp eller möjlighet till räddning. Attack, försvar;

försvar, attack, blir de cirklar som under dygnets alla timmar

binder sinnet med tunga stålband betäckta med järn, och som

kommer tillbaka bara för att börja om igen. Det tycks inte finnas

något avbrott eller slut på denna fångenskap som håller sinnet i

ett allt hårdare grepp.

4. Priset för försvar är det högsta priset av alla som egot utkräver.

I det ligger en form av galenskap som är så grym att hopp om

sunt förnuft endast ser ut att vara en fåfäng dröm, bortom det

möjliga. Den känsla av hot som världen understödjer är så mycket

djupare och går så långt utöver det ursinne och den våldsamhet

som du kan föreställa dig, att du inte har någon aning om all

den ödeläggelse som den har förorsakat.

5. Du är dess slav. Du vet inte vad du gör, av rädsla för denna

känsla av hot. Du som känner dess järngrepp om ditt hjärta förstår

inte hur mycket du har fått offra. Du inser inte vad du har

gjort för att sabotera Guds heliga frid med dina försvar. För du ser

Guds Son bara som ett offer för attack av fantasier, av drömmar

och av illusioner som han själv har gjort; likväl hjälplös inför deras

närvaro, och bara i behov av försvar av ännu fler fantasier och

drömmar, som tröstar honom med illusioner om hans trygghet.

6. Försvarslöshet är styrka. Den vittnar om igenkännandet av

Kristus i dig. Kanske du kommer ihåg att det står i textboken att

valet alltid görs mellan Kristi styrka och din egen svaghet som du

ser åtskild från Honom. Försvarslöshet kan aldrig attackeras,

eftersom den varseblir en styrka så mäktig att attack vore dårskap,

eller en meningslös lek som ett trött barn kanske leker när

han blir alltför sömnig för att komma ihåg vad han vill.

7. Försvar är svaghet. Det förkunnar att du har förnekat Kristus

och nu fruktar Hans Faders vrede. Vad kan nu rädda dig från

din vanföreställning om en vredgad gud, vars skrämmande bild

du tror att du ser verka bakom all ondska i världen? Vad förutom

illusioner skulle kunna försvara dig nu, när det inte är någonting

annat än illusioner som du bekämpar?

8. Vi skall inte leka sådana barnsliga lekar i dag. För vårt sanna

syfte är att rädda världen, och vi skall inte byta ut den oändliga

glädje som vår funktion erbjuder oss mot dårskap. Vi skall inte

låta vår lycka gå oss förbi därför att ett fragment av en vettlös

dröm råkade dyka upp i vårt sinne, och vi trodde att skepnaderna

i den var Guds Son och att det korta ögonblick den varade var

evigheten.

9. Vi ser bortom drömmar i dag, och förstår att vi inte behöver

något försvar eftersom vi skapades oangripbara, utan någon tanke

eller önskan eller dröm där attack har någon mening. Nu kan

vi inte vara rädda, för vi har lämnat alla skrämmande tankar

bakom oss. Och i försvarslöshet är vi trygga, lugnt förvissade

om vår trygghet nu, säkra på frälsningen; säkra på att vi kommer

att uppfylla det syfte vi har valt, när vårt tjänande utsträcker sin

heliga välsignelse över världen.

10. Var stilla ett ögonblick, och tänk under tystnad på hur heligt

ditt syfte är, hur tryggt du vilar, oåtkomlig i dess ljus. Guds tjänare

har valt att sanningen skall vara med dem. Vem är heligare

än de? Vem skulle kunna vara säkrare på att hans lycka är till

fullo garanterad? Och vem skulle kunna ha ett mäktigare beskydd?

Vilket försvar skulle väl de kunna behöva som är bland

Guds utvalda, genom Hans val och också genom deras eget?

11. Det är Guds tjänares funktion att hjälpa sina bröder att välja på

samma sätt som de har gjort. Gud har utvalt alla, men få har förstått

att Hans Vilja endast är deras egen. Och så länge som du

underlåter att lära ut det du har lärt dig, dröjer frälsningen och

mörkret håller världen i obeveklig fångenskap. Inte heller kommer

du att erfara att ljuset har kommit till dig, och att din räddning

har fullbordats. För du kommer inte att se ljuset förrän du

erbjuder det till alla dina bröder. När de tar det ur dina händer,

kommer du att känna igen det som ditt eget.

12. Frälsningen kan ses som en lek som lyckliga barn leker. Den

gavs form av En Som älskar Sina barn, och Som vill ersätta deras

skrämmande leksaker med glada lekar, som lär dem att rädslans

lek är över. Hans lek lär dem lycka, eftersom det inte finns någon

förlorare. Varje deltagare måste vinna, och med hans vinst

garanteras alla vinst. Rädslans spel läggs glatt åt sidan när barnen

ser de fördelar som frälsningen för med sig.

13. Du som har lekt att du har förlorat allt hopp, är övergiven av

din Fader och lämnad ensam i skräck i en skrämmande värld

som gjorts galen av synd och skuld; var lycklig nu. Den leken är

över. Nu har en lugn tid kommit, när vi lägger undan skuldens

leksaker och för evigt utestänger våra befängda och barnsliga

tankar om synd från det rena och heliga sinnet hos Himlens barn

och Guds Son.

14. Bara ett ögonblick till stannar vi upp för att leka vår sista,

lyckliga lek på den här jorden. Och sedan ger vi oss iväg för att

inta vår rättmätiga plats där sanningen bor och lekar är meningslösa.

Så slutar historien. Låt den här dagen föra det sista kapitlet

närmare världen, så att var och en kan lära sig att berättelsen han

läser och som handlar om ett förfärande öde, om alla hans hopp

som har krossats, om hans ömkliga försvar mot en hämnd som

han inte kan undkomma, inte är någonting annat än hans egen

vilseledda fantasi. Guds tjänare har kommit för att väcka honom

ur de mörka drömmar som den här historien har framkallat i

hans förvirrade och oklara minne av denna förvrängda berättelse.

Guds Son kan äntligen le, när han lär sig att den inte är sann.

15. I dag övar vi i en form som vi kommer att fortsätta med ganska

länge. Vi skall börja varje dag med att ägna vår uppmärksamhet

åt den dagliga tanken så länge som möjligt. Fem minuter blir nu

det minsta vi ägnar åt förberedelse för en dag då frälsningen är

det enda mål vi har. Tio skulle vara bättre; femton ännu bättre.

Och när inga distraherande faktorer längre leder oss bort från

vårt syfte, kommer vi att finna att en halvtimme är alltför lite att

tillbringa med Gud. Inte heller kommer vi att vilja ägna mindre

tid på kvällen, i tacksamhet och glädje.

16. Varje timme bidrar till vår ökande frid, allt eftersom vi kommer

ihåg att vara trogna den Vilja vi delar med Gud. Ibland

kommer kanske en minut, ja till och med mindre, att vara det

mesta vi kan erbjuda varje timslag. Ibland kommer vi att glömma.

Andra gånger kommer världens angelägenheter att helt

fånga vår uppmärksamhet, och det blir omöjligt för oss att dra

oss tillbaka en liten stund och vända våra tankar mot Gud.

17. Men när vi kan skall vi vara uppmärksamma på vårt ansvar

som Guds tjänare, och varje timme minnas vårt uppdrag och

Hans Kärlek. Och vi skall sitta tysta och vänta på Honom och

lyssna till Hans Röst, och lära oss vad det är Han vill att vi skall

göra den timme som kommer, medan vi tackar Honom för alla

de gåvor Han gav oss den timme som just har gått.

18. Med tiden, och med övning, kommer du aldrig att upphöra

med att tänka på Honom och höra Hans kärleksfulla Röst som

leder dina steg på lugna stigar, där du kommer att vandra i sann

försvarslöshet. För du kommer att veta att Himlen går med dig.

Inte heller kommer du att hålla ditt sinne borta från Honom ett

enda ögonblick, även om din tid ägnas åt att erbjuda världen

frälsning. Tror du att Han inte kommer att göra detta möjligt för

dig som valde att genomföra Hans plan för världens frälsning

och din egen?

19. I dag är temat vår försvarslöshet. Vi ikläder oss den när vi

förbereder oss för att möta dagen. Vi stiger upp starka i Kristus,

och låter vår svaghet försvinna när vi minns att Hans styrka bor i

oss. Vi skall påminna oss om att Han stannar kvar vid vår sida

hela dagen, och aldrig låter vår svaghet vara utan stödet av Hans

styrka. Vi kallar på Hans styrka varje gång vi känner att hotet

från våra försvar undergräver vissheten om syftet. Vi stannar

upp ett ögonblick när Han säger till oss: “Jag är här.“

20. Dina övningar kommer nu att börja anta kärlekens innerlighet

för att hjälpa dig att hindra ditt sinne från att förirra sig från sin

föresats. Var inte rädd eller skrämd. Det kan inte finnas någon

tvekan om att du kommer att nå ditt slutliga mål. Guds tjänare

kan aldrig misslyckas, därför att den kärlek och styrka och frid

som strålar från dem till alla deras bröder kommer från Honom.

De är Hans gåvor till dig. Försvarslöshet är allt du behöver ge

Honom i gengäld. Du lägger endast det åt sidan som aldrig var

verkligt, för att se på Kristus och se Hans syndfrihet.

Lämna ett svar