Dagens EKIMlektion 20 maj

LEKTION 140

Endast frälsningen kan sägas bota.

1. “Bota“ är ett ord som inte kan användas om något botemedel som

världen accepterar som verkningsfullt. Det världen varseblir som

terapeutiskt är bara det som gör kroppen “bättre“. När det

försöker hela sinnet, ser det inte detta som åtskilt från kroppen,

där det tror att sinnet finns. Dess former av helande måste således

ersätta illusion med illusion. En övertygelse om sjukdom antar en

annan form, och därför varseblir patienten sig nu som frisk.

2. Han är inte helad. Han drömde bara att han var sjuk, och i

drömmen fann han en magisk formel som skulle kunna göra honom

frisk. Men han har inte vaknat från drömmen, och därför

förblir hans sinne exakt så som det tidigare var. Han har inte sett

ljuset som skulle väcka honom och göra slut på drömmen. Vilken

skillnad gör innehållet i en dröm i verkligheten? Antingen

sover man eller är vaken. Det finns ingenting däremellan.

3. De lyckliga drömmar som den Helige Ande för med Sig är

annorlunda än världens drömmar, där man bara kan drömma att

man är vaken. De drömmar som förlåtelsen låter sinnet varsebli

medför inte någon annan form av sömn, så att drömmaren drömmer

en annan dröm. Hans lyckliga drömmar är budbärare om

att sanningen gryr i sinnet. De leder från sömn till ett mjukt

uppvaknande, så att drömmarna försvinner. Och på så sätt botar

de för all evighet.

4. Soningen helar med visshet, och botar all sjukdom. För det

sinne som förstår att sjukdom inte kan vara någonting annat än

en dröm låter sig inte vilseledas av de former som drömmen kan

anta. Där det inte finns någon skuld kan det inte finnas någon

sjukdom, för sjukdom är bara en annan form av skuld. Försoningen

helar inte de sjuka, för detta är inte något botemedel.

Den tar bort skulden som gör sjukdomen möjlig. Och detta är

förvisso att bota. För nu är sjukdomen borta, och det finns ingenting

kvar som den kan återvända till.

5. Frid åt er alla som blivit botade i Gud, och inte i fåfänga

drömmar. För botandet måste komma från helighet, och helighet

går inte att finna där synden omhuldas. Gud har sin boning i

heliga tempel. Han är utestängd där synden vunnit tillträde.

Ändå finns det ingen plats där Han inte är. Och därför kan synden inte ha något hem där den kan gömma sig för Hans barmhärtighet.

Det finns ingen plats där heligheten inte är, och ingenstans

där synd och sjukdom kan vara.

6. Detta är tanken som botar. Den gör inga åtskillnader mellan

en overklighet och en annan. Inte heller försöker den hela det

som inte är sjukt, utan tanke på var behovet av helande finns.

Detta är inte magi. Det är endast en vädjan till sanningen, som

inte kan låta bli att hela och hela för evigt. Det är inte en tanke

som dömer en illusion efter dess storlek, dess skenbara betydelse,

eller efter någonting som har att göra med den form den antar.

Den inriktar sig bara på det den är, och vet att ingen illusion kan

vara verklig.

7. Låt oss inte i dag försöka bota det som inte kan vara sjukt.

Helandet måste enbart sökas där det är, och sedan användas på

det som är sjukt så att det kan botas. Det finns inget botemedel

som världen tillhandahåller som kan åstadkomma någon förändring

av någonting. Det sinne som för illusioner till sanningen

förändras verkligen. Det finns ingen annan förändring än denna.

För hur kan en illusion skilja sig från en annan förutom i egenskaper

som inte har någon substans, ingen verklighet, ingen

kärna, och ingenting som faktiskt är annorlunda?

8. I dag försöker vi ändra vårt sinne om källan till sjukdom, för vi

söker ett botemedel mot alla illusioner, inte bara ännu ett skifte

mellan dem. Vi skall i dag försöka finna källan till helandet, som

finns i vårt sinne eftersom vår Fader lade den där åt oss. Den är

inte längre bort ifrån oss än vad vi själva är. Den är oss lika nära

som våra egna tankar; så nära att den är omöjlig att förlora. Vi

behöver bara söka efter den och vi kommer att finna den.

9. Vi skall i dag inte låta oss vilseledas av det som för oss verkar

sjukt. Vi går bortom skenbilder i dag och når helandets källa,

från vilken ingenting är undantaget. Vi kommer att lyckas i

samma mån som vi förstår att det aldrig kan finnas någon meningsfull

skillnad mellan det som är osant, och det som är lika

osant. Här finns det inga grader, och inga övertygelser om att

det som inte existerar är sannare i vissa former än i andra. Alla

är de falska, och kan bli botade eftersom de inte är sanna.

10. Därför lägger vi undan våra amuletter, våra talismaner och

mediciner, våra litanior och våra magiska tricks i vilken form de

än visar sig. Vi skall vara stilla och lyssna efter helandets Röst

Som kommer att bota alla sjukdomar som en, och återställa sunt

förnuft till Guds Son. Ingen annan röst än Denna kan bota. I dag

hör vi en enda Röst Som talar till oss om sanningen där alla illusioner

upphör, och friden återvänder till Guds eviga, tysta hem.

11. När vi vaknar hör vi Honom, och låter Honom tala till oss i

fem minuter när dagen börjar, och vi avslutar dagen med att åter

lyssna ytterligare fem minuter innan vi somnar. Vår enda förberedelse

är att vi låter våra störande tankar läggas åt sidan, inte

var för sig utan alla som en. De är alla detsamma. Vi behöver

inte göra dem olika, och på så sätt fördröja den stund när vi kan

höra vår Fader tala till oss. Vi hör Honom nu. Vi kommer till

Honom i dag.

12. Utan någonting i händerna som vi klamrar oss fast vid, med

upplyfta hjärtan och lyssnande sinne ber vi:

Endast frälsningen kan sägas bota.

Tala till oss, Fader, så att vi kan bli helade.

Och vi kommer att känna hur frälsningen täcker oss med sitt mjuka

beskydd, och med en frid så djup att ingen illusion kan störa

vårt sinne, inte heller ge oss bevis på att den är verklig. Detta

kommer vi att lära oss i dag. Och vi kommer att be vår bön om

helande varje timme, och ägna en minut varje timslag åt att höra

svaret på vår bön som ges till oss när vi lyssnar i tystnad och

glädje. Detta är dagen när helandet kommer till oss. Detta är

dagen när separationen är över, och vi minns Vem vi verkligen är.

Lämna ett svar