Dagens EKIMlektion 15 maj

LEKTION 135

Om jag försvarar mig attackeras jag.

 1. Vem skulle försvara sig om han inte trodde att han attackerades,
  att attacken var verklig och att hans eget försvar kunde rädda
  honom? Och i detta ligger försvarets dårskap; det ger illusioner
  full verklighet, och försöker sedan hantera dem som verkliga.
  Det lägger illusioner till illusioner, och gör på så sätt rättelsen
  dubbelt så svår. Och det är detta du gör när du försöker planera
  framtiden, aktivera det förgångna eller organisera nuet efter dina
  önskemål.
 2. Du agerar utifrån övertygelsen att du måste skydda dig själv
  mot det som sker, eftersom det måste innehålla någonting som
  hotar dig. En känsla av hot är ett erkännande av en inneboende
  svaghet; en övertygelse om att det finns en fara som har makten
  att uppmana dig att försvara dig på ett lämpligt sätt. Världen är
  baserad på denna vansinniga övertygelse. Och alla dess strukturer,
  alla dess tankar och tvivel, dess bestraffningar och tunga vapen,
  dess juridiska definitioner och dess regler, dess etik och dess
  ledare och dess gudar, alla tjänar de endast till att bevara dess
  känsla av hot. För ingen vandrar omkring i världen iklädd rustning,
  om han inte känner skräck i djupet av sitt hjärta.
 3. Försvar är skrämmande. Det härrör från rädslan och ökar
  rädslan med varje ytterligare försvar som byggs upp. Du tror att
  det erbjuder trygghet. Men det talar om rädsla som gjorts verklig
  och om skräck som rättfärdigats. Är det inte egendomligt att du
  inte stannar upp och frågar dig vad det är du försvarar, och hur
  och mot vad, när du utarbetar dina planer och gör din rustning
  kraftigare och dina lås säkrare?
 4. Låt oss först tänka efter vad det är du försvarar. Det måste
  vara någonting som är mycket svagt och lätt att angripa. Det
  måste vara någonting som blir ett lätt byte, oförmöget att skydda
  sig självt och som behöver ditt försvar. Vad förutom kroppen
  har en sådan bräcklighet att det kräver ständig omtanke och uppmärksamhet,
  och stor omsorg för att dess lilla liv skall skyddas?
  Vad förutom kroppen sviktar och är oförmögen att tjäna Guds
  Son som en värdig värd.
 5. Likväl är det inte kroppen som kan vara rädd, inte heller är
  den ett ting att frukta. Den har inga behov förutom dem som du
  tillskriver den. Den behöver inga komplicerade försvarsstrukturer,
  ingen hälsobefrämjande medicin, ingen omtanke eller omsorg
  överhuvudtaget. Försvara dess liv, eller ge den gåvor för att
  göra den vacker eller murar för att göra den trygg, och det enda
  du säger är att ditt hem står öppet för tidstjuven, är förgängligt
  och sönderfallande, och så utsatt att det måste skyddas med ditt
  eget liv.
 6. Är inte denna bild skrämmande? Kan du leva i frid med en
  sådan bild av ditt hem? Men vad har gett kroppen rätten att
  tjäna dig på detta sätt om inte din egen övertygelse? Det är ditt
  sinne som har givit kroppen alla de funktioner som du ser i den,
  och som fastslår att dess värde är långt mer än en liten hög stoft
  och vatten. Vem skulle försvara någonting sådant om han såg att
  detta var vad det var?
 7. Kroppen behöver inget försvar. Detta kan inte nog ofta betonas.
  Den kommer att vara stark och frisk om sinnet inte missbrukar
  den genom att tilldela den roller som den inte kan fylla,
  syften som ligger bortom dess räckvidd, och högtflygande mål
  som den inte kan nå. Sådana försök, absurda men likväl djupt
  omhuldade, är källorna till de många galna attacker som du riktar
  emot den. För den tycks svika dina förhoppningar, dina behov,
  dina värderingar och dina drömmar.
 8. Det “själv“ som behöver beskydd är inte verkligt. Kroppen,
  utan värde och knappast värd det minsta försvar, behöver endast
  varseblivas som helt skild från dig, och den blir ett friskt och användbart
  instrument genom vilket sinnet kan verka tills dess användbarhet
  är över. Vem skulle vilja behålla den när den inte
  längre är användbar?
 9. Försvara kroppen och du har attackerat ditt sinne. För i det
  har du sett de fel, de svagheter, de begränsningar och de brister
  från vilka du tror att kroppen måste räddas. Du kommer inte att
  se sinnet som åtskilt från kroppsliga tillstånd. Och du kommer
  att påtvinga kroppen all den smärta som kommer från föreställningen
  att sinnet är begränsat och bräckligt, och åtskilt från andra
  sinnen och separerat från sin Källa.
 10. Det är dessa tankar som behöver helas, och kroppen kommer
  att svara med att vara frisk när de har blivit rättade och ersatta
  med sanningen. Detta är kroppens enda verkliga försvar. Men
  är det här du söker efter dess försvar? Du erbjuder den beskydd
  av ett slag som den inte har någon nytta av överhuvudtaget, utan
  som endast ökar nöden i ditt sinne. Du helar inte, utan tar bara
  bort hoppet om helande, för du ser inte var hoppet måste finnas
  om det skall vara meningsfullt.
 11. Ett helat sinne planerar inte. Det genomför de planer som det
  tar emot genom att lyssna till en Vishet som inte är dess egen.
  Det väntar tills det har fått lära sig vad som skall göras, och börjar
  sedan göra det. Det litar inte till sig självt för någonting förutom
  till sin förmåga att fullfölja de planer som det tilldelas. Det
  är säkert i sin visshet att hinder inte kan hejda dess framsteg i att
  uppnå varje mål som tjänar den högre plan som upprättats för
  allas bästa.
 12. Ett helat sinne är befriat från övertygelsen att det måste planera,
  även om det inte kan veta vilket det bästa resultatet är,
  genom vilka medel det uppnås, inte heller hur det kan se det problem
  som planen har gjorts för att lösa. Det måste missbruka
  kroppen i sina planer tills det inser att det förhåller sig så. Men
  när det har accepterat att detta är sant, då helas det och släpper
  kroppen.
 13. Att göra kroppen till slav under de planer som det ohelgade
  sinnet gör upp för att rädda sig självt, måste göra kroppen sjuk.
  Det står den inte fritt att vara ett hjälpmedel i en plan som vida
  överstiger dess eget beskydd, och som behöver dess tjänster en
  liten stund. I denna egenskap är dess hälsa säkrad. För allt som
  sinnet använder sig av för detta kommer att fungera felfritt, och
  med den styrka som det har givits och som inte kan misslyckas.
 14. Det är kanske inte så lätt att varsebli att planer som du själv
  tagit initiativet till inte är någonting annat än försvar, och som
  har det syfte som de alla gjordes för att uppnå. De är det medel
  genom vilket ett skrämt sinne vill ta sig an sitt eget beskydd, på
  bekostnad av sanningen. Detta är inte svårt att förstå i vissa av
  de former som dessa självbedrägerier antar, där förnekandet av
  verkligheten är mycket tydligt. Men planering ses inte ofta som
  ett försvar.
 15. Sinnet som är upptaget med att planera för sig självt är sysselsatt
  med att försöka kontrollera framtida händelser. Det tror inte
  att någon kommer att sörja för det om det inte själv vidtar sina
  egna åtgärder. När det gäller tiden betonar sinnet framtiden som
  skall kontrolleras genom inlärning och erfarenhet som erhållits
  genom gångna händelser och tidigare övertygelser. Det förbiser
  nuet, för sinnet vilar på föreställningen att det förgångna har lärt
  det tillräckligt för att låta det styra sin framtida kurs.
 16. Det sinne som planerar vägrar således att tillåta förändring.
  Det som det har lärt sig tidigare blir utgångspunkten för dess
  framtida mål. Dess tidigare erfarenhet styr valet av vad som
  kommer att ske. Och det ser inte att här och nu är allt det behöver
  för att garantera en framtid helt olik det förgångna, utan att
  gamla föreställningar och sjuka övertygelser fortfarande består.
  Det finns ingen oro för framtiden överhuvudtaget, för tillförsikt i
  nuet visar vägen.
 17. Försvar är de planer som du åtar dig att upprätta mot sanningen.
  Deras mål är att välja ut det som du godkänner, och förbise
  det som du ser som oförenligt med det du tror är din verklighet.
  Men det som finns kvar är förvisso meningslöst. För det
  är din verklighet som är det “hot“ som dina försvar vill attackera,
  dölja och ta isär och korsfästa.
 18. Vad skulle du inte kunna acceptera, om du bara visste att allt
  som sker, alla händelser, förgångna, nuvarande och kommande,
  är varsamt planerade av Honom Vars enda syfte är ditt bästa.
  Kanske du har missförstått Hans plan, för Han skulle aldrig
  åsamka dig smärta. Men dina försvar lät dig inte se Hans kärleksfulla
  välsignelse lysa i varje steg du någonsin har tagit. Medan
  du planerade för döden, ledde Han dig varsamt till det eviga livet.
 19. Din nuvarande förtröstan på Honom är det försvar som utlovar
  en ostörd framtid utan ett spår av sorg, och med en glädje
  som ständigt ökar allt eftersom det här livet blir ett heligt ögonblick,
  inlagt i tiden, men som bara fäster avseende vid odödlighet.
  Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden,
  och det här livet kommer att bli ett meningsfullt möte med sanningen
  som endast dina försvar skulle kunna dölja.
 20. Utan försvar blir du ett ljus som Himlen tacksamt erkänner
  som sitt eget. Och det kommer att leda dig vidare på vägar som
  har utstakats för att göra dig lycklig i enlighet med den gamla
  planen, som började när tiden föddes. De som följer dig kommer
  att förena sitt ljus med ditt, och det kommer att utökas tills världen
  är upplyst av glädje. Och med glädje kommer våra bröder
  att lägga sina tunga försvar åt sidan, eftersom de inte var till någon
  nytta för dem och bara kunde skrämma.
 21. Med den tillförsikt vi nu har, ser vi i dag fram emot denna tid,
  för detta är del av det som planerades för oss. Vi skall vara säkra
  på att allt vi behöver för att uppnå detta i dag kommer att ges till
  oss. Vi skall inte göra upp några planer för hur detta skall ske,
  utan inser att vår försvarslöshet är allt som behövs för att sanningen
  med visshet skall gå upp för våra sinnen.
 22. I femton minuter två gånger i dag vilar vi oss från att göra upp
  vettlösa planer, och från varje tanke som hindrar sanningen att komma
  in i vårt sinne. I dag skall vi ta emot i stället för att planera, så att
  vi kan ge i stället för att organisera. Och vi ges i sanning när vi säger:
  Om jag försvarar mig attackeras jag. Men i försvarslösheten
  kommer jag att vara stark, och jag kommer att lära mig vad
  mina försvar döljer.
 23. Bara detta. Om det finns planer som skall göras, kommer du att
  få veta det. Det kanske inte är de planer som du trodde var nödvändiga,
  förvisso inte heller lösningarna på de problem som du
  trodde du ställdes inför. Men de är svar på en annan slags fråga
  som fortfarande är obesvarad, men som ändå behöver ett svar
  tills Svaret till sist kommer till dig.
 24. Alla dina försvar har syftat till att inte ta emot det som du
  kommer att ta emot i dag. Och i den enkla tillitens ljus och glädje
  kommer du bara att undra varför du någonsin trodde att du
  måste försvaras mot befrielsen. Himlen begär ingenting. Det är
  helvetet som ställer orimliga krav på offer. Du ger inte upp någonting
  under dessa stunder i dag när du utan försvar ställer dig
  framför din Skapare så som du verkligen är.
 25. Han har kommit ihåg dig. I dag skall vi komma ihåg Honom.
  För detta är påsktiden i din frälsning. Och du uppstår igen från
  det som tycktes vara död och hopplöshet. Nu har hoppets ljus
  åter fötts i dig, för nu kommer du utan försvar för att lära dig din
  del i Guds plan. Vilka små planer eller magiska övertygelser kan
  fortfarande ha något värde, när du har tagit emot din funktion
  från Rösten för Gud Själv?
 26. Försök att inte utforma den här dagen så som du tror att den
  skulle gynna dig mest. För du kan inte föreställa dig all den
  lycka som kommer till dig utan ditt planerande. Lär dig det i
  dag. Och hela världen kommer att ta detta väldiga steg, och fira
  din påsk tillsammans med dig. När små förtretligheter dyker
  upp och får dig att försvara dig och frestar dig att börja smida
  planer, påminn dig då hela dagen att detta är en speciell dag för
  att lära dig, och erkänn detta genom att säga:

Detta är min påsk. Och jag vill hålla den helig. Jag kommer
inte att försvara mig, eftersom Guds Son inte behöver något
försvar mot sanningen om sin verklighet.

Lämna ett svar