Dagens EKIMlektion 4 februari

LEKTION 35

Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.

1. Dagens tankegång beskriver inte hur du ser dig själv nu. Den

beskriver emellertid vad sant seende kommer att visa dig. Det är

svårt för någon som tror att han är i den här världen att tro detta

om sig själv. Men anledningen till att han tror att han är i den

här världen är därför att han inte tror på det.

2. Du kommer att tro att du är del av den plats där du tror att du

är. Detta beror på att du omger dig med den omgivning som du

vill ha. Och du vill ha den för att skydda den bild av dig själv

som du har gjort. Bilden är del av denna omgivning. Det du ser

medan du tror att du befinner dig i den ses genom bildens ögon.

Detta är inte sant seende. Bilder kan inte se.

3. Tankegången i dag presenterar en helt annan syn på dig själv.

Genom att fastslå din Källa, fastslår den din Identitet, och den

beskriver dig så som du i sanning verkligen måste vara. Vi kommer

att använda en något annorlunda slags tillämpning av dagens

tankegång eftersom tonvikten i dag ligger på den som varseblir

snarare än på det han varseblir.

4. Börja var och en av de tre övningsstunderna på fem minuter

vardera med att upprepa dagens tankegång för dig själv, slut

sedan ögonen och sök i ditt sinne efter de olika slags ord som de

beskriver dig själv med. Inkludera alla de egobaserade egenskaper

som du tillskriver dig själv, positiva eller negativa, åtråvärda

eller inte åtråvärda, beundransvärda eller förnedrande. De är

alla lika overkliga, eftersom du inte ser på dig själv med helighetens

ögon.

5. När du i början söker i ditt sinne, kommer du förmodligen att

betona de aspekter av din varseblivning av dig själv som du ser

som mest negativa. Mot slutet av övningsstunden kan dock mer

självförhävande beskrivningar mycket väl dyka upp i ditt sinne.

Försök att förstå att det inte spelar någon roll vilken riktning

dina fantasier om dig själv tar. Illusioner riktar sig inte åt något

håll i verkligheten. De är helt enkelt inte sanna.

6. En lämplig slumpbetonad lista för tillämpning av dagens

tankegång skulle kunna se ut så här:

Jag ser mig själv som utnyttjad.

Jag ser mig själv som deprimerad.

Jag ser mig själv som misslyckad.

Jag ser mig själv som utsatt för fara.

Jag ser mig själv som hjälplös.

Jag ser mig själv som segerrik.

Jag ser mig själv som förlorare.

Jag ser mig själv som barmhärtig.

Jag ser mig själv som dygdig

7. Du skall inte tänka på dessa formuleringar på ett abstrakt sätt.

De kommer att dyka upp för dig allteftersom olika situationer,

personer och händelser som du figurerar i framträder i ditt sinne.

Ta vilken specifik situation som helst som du kommer att tänka

på, bestäm det eller de beskrivande ord som du känner är tillämpbara

på dina reaktioner på den situationen, och använd dem

när du tillämpar dagens tankegång. Efter det att du har nämnt

dem alla, säg:

Men mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.

8. Under de längre övningsstunderna kommer det förmodligen att

finnas tillfällen när ingenting specifikt kommer för dig. Ansträng

dig inte för att tänka ut specifika ting som du kan fylla denna

stund med, utan slappna bara av och upprepa långsamt dagens

tankegång tills du kommer att tänka på någonting. Även om

ingenting som verkligen kommer för dig skall utelämnas från

övningen, skall inte heller någonting “grävas fram“ med möda.

Varken tvång eller urskiljning bör användas.

9. Ta så ofta som möjligt under dagen fram en specifik egenskap

eller specifika egenskaper som du tillskriver dig själv just då, och

tillämpa dagens tankegång på dem genom att lägga till tankegången

i den form som anges ovan. Om du inte kommer att

tänka på någonting särskilt, upprepa då bara tankegången för dig

själv, med slutna ögon.

Lämna ett svar