Dagens EKIMlektion 21 april

REPETITION III

Inledning

1. I dag börjar vår nästa repetition. Varje dag, tio övningsdagar i

sträck, kommer vi att repetera två av de senaste lektionerna.

Under dessa övningsstunder kommer vi att hålla oss till en bestämd

arbetsform, som du uppmanas att följa så noggrant du

kan.

2. Vi förstår naturligtvis att det kan vara omöjligt för dig att göra

det som här föreslås som optimalt varje dag och varje timme på

dagen. Inlärningen kommer inte att påverkas negativt av att du

försummar en övningsstund på grund av att det vid den utsatta

tidpunkten är omöjligt. Inte heller är det nödvändigt att du anstränger

dig till det yttersta för att vara säker på att du kommer

ikapp när det gäller antal. Ritualer är inte det vi eftersträvar, och

de skulle omintetgöra vårt mål.

3. Men inlärningen kommer att påverkas negativt när du hoppar

över en övningsstund på grund av att du inte är villig att ägna

den tid åt den som du blivit ombedd att göra. Vilseled inte dig

själv på den punkten. Ovillighet kan ligga mycket omsorgsfullt

dold under en täckmantel av situationer som du inte kan kontrollera.

Lär dig att skilja mellan situationer som inte lämpar sig för

dina övningar och dem som du arrangerar för att upprätthålla en

skyddande förklädnad för din ovillighet.

4. De övningsstunder du har förlorat på grund av att du av en

eller annan anledning inte ville göra dem, bör göras så snart du

har ändrat dig i fråga om ditt mål. Du är bara ovillig att samarbeta

i att öva frälsning om det inkräktar på mål som du håller

ännu kärare. När du drar tillbaka det värde du givit dem, tillåt

då dina övningsstunder att ersätta dina klagovisor om dem. De

gav dig ingenting. Men dina övningar kan erbjuda dig allt. Acceptera

därför det som de erbjuder dig och lev i frid.

5. Den arbetsform som du bör använda för dessa repetitioner är

denna: Ägna fem minuter två gånger om dagen, eller längre om

du föredrar det, åt att begrunda de tankar som är anvisade. Läs

igenom tankegångarna och kommentarerna som är nedskrivna

för varje dags övning. Och börja sedan att tänka på dem, samtidigt

som du låter ditt sinne sätta dem i relation till dina behov,

dina skenbara problem och alla dina bekymmer.

6. För in tankarna i ditt sinne, och låt det använda dem som det

vill. Ha tilltro till att det kommer att använda dem klokt, eftersom

det får hjälp med sina beslut av den Ende Som gav tankarna

till dig. Vad kan du lita på förutom det som är i ditt sinne? Lita

under dessa repetitioner på att de medel som den Helige Ande

använder inte kommer att misslyckas. Ditt sinnes vishet skall

komma till din hjälp. Ange riktningen redan i början, luta dig

sedan tillbaka i lugn tillförsikt, och låt sinnet använda sig av tankarna

du gav det så som de gavs till dig för att det skulle använda

dem.

7. De har givits till dig med fullkomligt förtroende; med fullkomlig

tillförsikt att du skulle använda dem på rätt sätt; med fullkomlig

tilltro till att du skulle se deras budskap och använda

dem för egen del. Erbjud ditt sinne dem med samma förtroende

och tillförsikt och tilltro. Det kommer inte att misslyckas. Det är

det medel som den Helige Ande har valt för din frälsning. Eftersom

det har Hans förtroende, förtjänar Hans medel helt säkert

också ditt.

8. Vi betonar den nytta du skulle ha av att ägna de första fem

minuterna på dagen åt dina repetitioner, och också de sista fem

minuterna av din vakna dag. Om detta inte är möjligt, försök då

att åtminstone dela upp dem så att du genomför en repetition på

morgonen och en repetition timmen precis innan du går och lägger

dig.

9. De övningar som skall göras under dagens lopp är lika viktiga,

och kanske till och med av större värde. Du har haft en benägenhet

att bara öva på bestämda tider, och att sedan övergå till

andra ting utan att tillämpa det du har lärt dig på dem. Som en

följd av detta har du inte befäst din inlärning särskilt mycket, och

har inte givit det du har lärt dig en rimlig chans att bevisa hur

betydelsefulla dess potentiella gåvor är för dig. Här är ännu ett

tillfälle att använda det på ett bra sätt.

10. Under dessa repetitioner betonar vi nödvändigheten av att inte

låta din inlärning ligga oanvänd mellan dina längre övningsstunder.

Försök att ge dina båda dagliga tankegångar en kort men

allvarligt menad repetition varje timme. Använd den ena repetitionen

varje hel timme och den andra en halv timme senare. Du

behöver inte ägna mer än ett kort ögonblick åt varje. Upprepa

den, och låt ditt sinne vila en liten stund i tystnad och frid. Övergå

sedan till andra ting, men försök att behålla tanken i dig, och också

låta den tjäna som hjälp för dig att bevara din frid hela dagen.

11. Om du blir upprörd, tänk då på den igen. Dessa övningsstunder

är ämnade att hjälpa dig att göra det till en vana att tillämpa

det du lär dig varje dag på allt du gör. Upprepa inte tanken för

att sedan lägga den åt sidan. Dess användbarhet är gränslös för

dig. Och den är tänkt att vara till nytta för dig på alla sätt, vid

alla tidpunkter och på alla platser, och närhelst du behöver hjälp

av något slag. Försök således att bära den med dig i din dagliga

verksamhet och gör den helig, värdig Guds Son, acceptabel för

Gud och för ditt Själv.

12. Varje dags repetitionsuppgift kommer att avslutas med en

upprepning både av den tanke som skall användas varje timme,

och av den som skall tillämpas varje halv timme. Glöm dem inte.

Denna andra möjlighet att använda båda tankegångarna kommer

att föra med sig så stora framsteg att vi genom att ha lärt oss

så mycket av dessa repetitioner kan fortsätta på fastare grund,

med säkrare steg och med större tilltro.

13. Glöm inte hur lite du har lärt dig.

Glöm inte hur mycket du kan lära dig nu.

Glöm inte att din Fader behöver dig,

när du repeterar dessa tankar som Han gav till dig.

Lämna ett svar