Dagens EKIMlektion 18 mars

LEKTION 77

Jag har rätt till mirakler.

1. Du har rätt till mirakler på grund av det du är. Du kommer att ta

emot mirakler på grund av det Gud är. Och du kommer att erbjuda

mirakler på grund av att du är ett med Gud. Vi säger igen:

så enkel frälsningen är! Den är enbart ett fastställande av din

sanna Identitet. Det är detta vi skall fira i dag.

2. Ditt anspråk på mirakler ligger inte i dina illusioner om dig

själv. Det beror inte på några magiska krafter som du har tillskrivit

dig själv, inte heller på någon av de ritualer som du har

hittat på. Det är inneboende i sanningen om det du är. Det är

innefattat i det som Gud din Fader är. Det säkerställdes vid din

skapelse, och garanterades genom Guds lagar.

3. I dag skall vi göra anspråk på de mirakler som är din rätt

eftersom de tillhör dig. Du har blivit lovad full befrielse från den

värld som du har gjort. Du har fått försäkran om att Guds Rike

är inom dig och aldrig kan gå förlorat. Vi ber inte om mer än det

som i sanning tillhör oss. Men i dag skall vi också se till att vi

inte nöjer oss med mindre.

4. Börja de längre övningsstunderna med att tillitsfullt säga till

dig själv att du har rätt till mirakler. Slut ögonen och påminn dig

själv om att du bara ber om det som rättmätigt tillhör dig. Påminn

dig också om att mirakler aldrig tas från någon och ges till

någon annan, och att du genom att be om din rätt stödjer allas

rätt. Mirakler lyder inte den här världens lagar. De är endast en

följd av Guds lagar.

5. Vänta stilla efter denna korta inledning på en försäkran om att

din önskan är beviljad. Du har bett om världens frälsning, och

om din egen. Du har bett att få de medel genom vilka detta kommer

att fullbordas. Du kan inte undgå att få denna försäkran.

Du ber bara om att Guds Vilja skall ske.

6. När du gör detta ber du egentligen inte om någonting. Du

uttalar ett faktum som inte går att komma ifrån. Den Helige

Ande kan inte göra annat än att försäkra dig om att din önskan är

beviljad. Det faktum att du accepterade bekräftar det. Det finns

inget utrymme för tvivel och ovisshet i dag. Vi ställer äntligen en

verklig fråga. Svaret är ett enkelt konstaterande av ett enkelt

faktum. Du kommer att få den försäkran du söker.

7. Våra kortare övningsstunder kommer att vara många, och skall

också ägnas åt att påminna oss om ett enkelt faktum. Säg ofta till

dig själv i dag:

Jag har rätt till mirakler.

Be om dem närhelst det uppstår en situation som kräver dem.

Du kommer att känna igen dessa situationer. Och eftersom du

inte förlitar dig på dig själv för att finna miraklet, är du till fullo

berättigad att ta emot det närhelst du ber om det.

8. Kom också ihåg att inte nöja dig med mindre än det fullkomliga

svaret. Var snabb med att säga till dig själv om du skulle bli

frestad:

Jag kommer inte att byta ut mirakler mot agg. Jag vill bara

ha det som tillhör mig. Gud har fastslagit att mirakler är min

rätt.

Lämna ett svar