Dagens EKIMlektion 9 april

LEKTION 99

Frälsning är min enda funktion här.

1. Frälsning och förlåtelse är samma sak. Båda innebär att någonting

har gått fel; någonting man måste räddas ifrån, förlåtas för;

någonting som är fel och behöver rättas; någonting som är skilt

från eller annorlunda än Guds Vilja. Således innebär båda orden

någonting omöjligt men som likväl har hänt, och som har fört

med sig ett tillstånd av konflikt som ses mellan det som är och

det som aldrig skulle kunna vara.

2. Sanning och illusioner är båda likvärdiga nu, för båda har

skett. Det omöjliga blir det som du behöver förlåtelse för, frälsning

ifrån. Frälsningen blir nu gränslandet mellan sanningen och

illusionen. Den återspeglar sanningen eftersom den är det medel

med vars hjälp du kan undkomma illusioner. Likväl är den ännu

inte sanningen eftersom den gör det ogjort som aldrig gjordes.

3. Hur skulle det överhuvudtaget kunna finnas en mötesplats där

jorden och Himlen kan förlikas i ett sinne där båda existerar?

Sinnet som ser illusioner tror att de är verkliga. De existerar

såtillvida att de är tankar. Och likväl är de inte verkliga, eftersom

sinnet som tänker dessa tankar är åtskilt från Gud.

4. Vad förenar det separerade sinnet och de separerade tankarna

med Sinnet och Tanken som för evigt är ett? Vilken plan skulle

kunna hålla sanningen intakt och likväl förstå det behov som

illusionerna för med sig, och erbjuda ett medel genom vilket de

görs ogjorda utan attack och utan den minsta tillstymmelse till

smärta? Vad förutom en Guds Tanke skulle kunna vara denna

plan genom vilken det som aldrig gjordes förbises, och synder

som aldrig var verkliga glöms bort?

5. Den Helige Ande bevarar denna Guds plan exakt så som den

togs emot av Honom i Guds Sinne och i ditt eget. Den ligger

utanför tiden såtillvida att dess Källa är tidlös. Ändå är den

verksam i tiden på grund av din övertygelse att tiden är verklig.

Oberörd ser den Helige Ande på det du ser; på synd och smärta

och död, på sorg och separation och förlust. Likväl vet Han att

en sak fortfarande måste vara sann; Gud är fortfarande Kärlek,

och detta är inte Hans Vilja.

6. Detta är den Tanke som för illusionerna till sanningen, och ser

dem som skenbilder bakom vilka det oföränderliga och säkra

finns. Detta är den Tanke som frälser och förlåter, för den sätter

ingen tilltro till det som inte är skapat av den enda Källa den

känner. Detta är den Tanke vars funktion är att frälsa genom att

ge dig sin funktion som din egen. Frälsningen är din funktion,

tillsammans med den Ende till Vilken planen gavs. Nu har du

anförtrotts denna plan, tillsammans med Honom. Han har ett

enda svar på skenbilder; oavsett deras form, deras storlek, deras

djup eller vilken annan egenskap de än kan tyckas ha:

Frälsningen är min enda funktion här.

Gud är fortfarande Kärlek, och detta är

inte Hans Vilja.

7. Du som skall utföra mirakler, se till att du noggrant övar dagens

tankegång. Försök att varsebli styrkan i det du säger, för det är i

dessa ord din frihet ligger. Din Fader älskar dig. Ingenting i

denna värld av smärta är Hans Vilja. Förlåt dig själv för tanken

att Han önskade detta för dig. Låt sedan den Tanke med vilken

Han har ersatt alla dina misstag tränga in i de förmörkade platser

i ditt sinne som tänkte de tankar som aldrig var Hans Vilja.

8. Den här delen tillhör Gud, liksom resten. Den tänker inte sina

ensamma tankar och gör dem verkliga genom att gömma dem

för Honom. Släpp in ljuset, och du kommer inte att se något hinder

för det som är Hans vilja för dig. Avslöja dina hemligheter

för Hans vänliga ljus, och se hur klart detta ljus fortfarande lyser i

dig.

9. Öva Hans Tanke i dag, och låt Hans ljus söka reda på och lysa

upp alla förmörkade fläckar, och stråla genom dem för att förena

dem med de övriga. Det är Guds Vilja att ditt sinne skall vara ett

med Hans. Det är Guds Vilja att Han har en enda Son. Det är

Guds Vilja att Hans ende Son är du. Tänk på detta när du övar i

dag, och börja lektionen som vi skall lära oss i dag med den här

instruktionen i fråga om sanningen:

Frälsning är min enda funktion här.

Frälsning och förlåtelse är detsamma.

Vänd dig sedan till Honom Som delar din funktion här, och låt

Honom lära dig det du behöver lära dig för att kunna lägga all

rädsla åt sidan, och lära känna ditt Själv som kärlek som inte har

någon motsats i dig.

10. Förlåt alla tankar som motsätter sig sanningen om ditt fullständigande,

din enhet och din frid. Du kan inte förlora de gåvor

som din Fader gav dig. Du vill inte vara något annat själv. Du

har ingen funktion som inte är av Gud. Förlåt dig själv för den

du tror att du har gjort. Förlåtelse och frälsning är detsamma.

Förlåt det du har gjort och du är räddad.

11. Det finns ett speciellt budskap för den här dagen som har

makten att för evigt ta bort alla former av tvivel och rädsla från

ditt sinne. Om du frestas att tro att de är sanna, kom ihåg att

skenbilder inte kan stå emot den sanning som dessa mäktiga ord

innehåller:

Frälsning är min enda funktion här.

Gud är fortfarande Kärlek, och detta är inte

Hans Vilja.

12. Din enda funktion säger dig att du är en. Påminn dig själv om

detta mellan de stunder då du delar de fem minuterna med Honom

Som delar Guds plan med dig. Påminn dig själv:

Frälsning är min enda funktion här.

På så sätt breder du ut förlåtelsen över ditt sinne, och låter all

rädsla varsamt läggas åt sidan så att kärleken kan finna sin rättmätiga

plats i dig och visa dig att du är Guds Son.

Lämna ett svar