Dagens EKIMlektion 5 januari

LEKTION 5

Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.

1. Denna tankegång, liksom den föregående, kan användas på

vilken person, situation eller händelse som helst som du tror orsakar

dig smärta.

Tillämpa den specifikt på allt som du tror är

orsaken till din upprördhet, och använd den formulering som du

tycker passar bäst för att beskriva den känsla du har.

Upprördheten kan tyckas ta sig uttryck i rädsla, ängslan, depression,

ångest, vrede, hat, svartsjuka eller i ett otal andra former

som alla kommer att varseblivas som olika.

Detta är inte sant.

Men innan du har lärt dig att formen inte spelar någon roll, blir

varje form ett lämpligt objekt för dagens övningar.

Att tillämpa samma tankegång på varje form separat är det första

steget mot att till sist inse att de är alla detsamma.

2. När du använder dagens tankegång på det som du varseblir

som en specifik orsak till någon form av upprördhet, använd då

både namnet på den form av upprördhet som det handlar om,

och den orsak som du tillskriver den.

Till exempel:

Jag är inte arg på ______ av den anledning jag tror.

Jag är inte rädd för ______ av den anledning jag tror.

3. Men inte heller här bör detta ersätta de övningsstunder när du först

söker i ditt sinne efter det som du tror är “källor“ till upprördheten,

och de former av upprördhet som du tror blir resultatet.

4. Under dessa övningar kan du kanske mer än under de föregående

finna det svårt att välja godtyckligt, och att undvika att tillmäta

vissa objekt större vikt än andra.

Det kan kanske hjälpa dig

att inleda övningarna med orden:

Det finns inga små upprördheter.

De är alla lika störande

för min sinnesfrid.

5. Sök sedan i ditt sinne efter allt som gör dig olycklig, oavsett hur

mycket eller hur litet du tror att det gör det.

6. Du kanske också upptäcker att du är mindre villig att tillämpa

dagens tankegång på vissa källor till upprördhet som du varseblir

än andra.

Om detta sker, tänk då först på detta:

Jag kan inte hålla fast vid den här formen av upprördhet och

släppa de andra. Med tanke på syftet med här övningarna,

kommer jag därför att betrakta dem alla som samma.

7. Sök sedan i ditt sinne under ungefär högst en minut, och försök

att identifiera ett antal olika former av upprördhet som stör dig,

utan att ta hänsyn till den relativa betydelse som du kan ge dem.

Tillämpa dagens tankegång på var och en av dem, och namnge

både källan till upprördheten så som du varseblir den, och känslan

så som du upplever den.

Ytterligare exempel är:

Jag är inte orolig för ______ av den anledning jag tror.

Jag är inte deprimerad på grund av ______ av den

anledning jag tror.

Tre eller fyra gånger under dagen räcker.

Lämna ett svar