Dagens EKIMlektion 18 juli

LEKTION 199

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

1. Du kan inte vara fri så länge som du varseblir en kropp som dig

själv. Kroppen är en begränsning. Den som söker efter frihet i

en kropp, söker efter den där den inte går att finna. Sinnet kan

befrias när det inte längre ser sig självt som i en kropp, fast knutet

till den och skyddat av dess närvaro. Om detta vore sanning,

skulle sinnet förvisso vara sårbart!

2. Det sinne som tjänar den Helige Ande är för evigt obegränsat,

på alla sätt, bortom lagarna för tid och rum, obundet av alla förutfattade

meningar, och med styrka och makt att göra vad det än

ombeds att göra. Tankar på attack kan inte komma in i ett sådant

sinne, eftersom det har givits till kärlekens Källa, och rädsla kan

aldrig komma in i ett sinne som har förenat sig med kärleken.

Det vilar i Gud. Och vem kan vara rädd som lever i Oskulden

och bara älskar?

3. Det är nödvändigt för dina framsteg i den här kursen att du

accepterar dagens tankegång och håller den mycket kär. Bry dig

inte om att den för egot är helt vansinnig. Egot håller kroppen

kär eftersom det bor i den, och lever i förening med det hem som

det har gjort. Det är en del av den illusion som har skyddat det

från att självt bli befunnet illusoriskt.

4. Här gömmer det sig, och här kan det ses som det är. Förkunna

din oskuld och du är fri. Kroppen försvinner eftersom du inte

har något behov av den frånsett det behov som den Helige Ande

ser. För detta behov tycks kroppen vara en användbar form för

det som sinnet måste göra. Den blir således ett medel som hjälper

förlåtelsen att utsträckas till det allomfattande mål som den

måste nå, i enlighet med Guds plan.

5. Håll fast vid dagens tankegång, och öva den i dag och varje

dag. Gör den till en del av varje övningsstund. Det finns ingen

tanke som inte därigenom kommer att öka i makt att hjälpa världen,

och ingen som inte också ytterligare kommer att öka gåvorna

till dig. Vi låter frihetens rop ljuda runt världen med denna

tankegång. Och skulle du vilja undantas från att acceptera de

gåvor som du ger?

6. Den Helige Ande är hemmet för sinnen som söker sin frihet. I

Honom har de funnit det som de har sökt. Nu är syftet med

kroppen tydligt. Och den blir fullkomlig i sin förmåga att tjäna

ett odelat mål. I ett konfliktfritt och entydigt svar till sinnet, som

endast har tanken på frihet som sitt mål, tjänar kroppen sitt syfte

och tjänar det bra. Utan makten att förslava är den en värdig

tjänare åt den frihet som sinnet som är i den Helige Ande söker.

7. Var fri i dag. Och bär med dig friheten som din gåva till dem

som fortfarande tror att de är förslavade i en kropp. Var fri, så

att den Helige Ande kan använda sig av din räddning undan slaveri

för att befria de många som varseblir sig själva som bundna,

hjälplösa och rädda. Låt kärleken ersätta deras rädslor genom

dig. Acceptera frälsningen nu, och ge ditt sinne till Honom Som

kallar på dig för att frambära denna gåva till Honom. För Han

vill ge dig fullkomlig frihet, fullkomlig glädje och ett hopp som

fullständigt uppfylls i Gud.

8. Du är Guds Son. Du lever för evigt i odödlighet. Skulle du

inte vilja återlämna ditt sinne till detta? Öva då noggrant den

tanke som den Helige Ande ger dig i dag. Dina bröder befrias

tillsammans med dig i den; världen välsignas tillsammans med

dig, Guds Son kommer inte att gråta mer, och Himlen tackar för

den ökade glädje som du för med dig även till den, när du övar.

Och Gud Själv utsträcker Sin Kärlek och lycka varje gång du

säger:

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag hör Rösten Som Gud har

givit mig, och det är endast Den Som mitt sinne lyder.

Lämna ett svar