Dagens EKIMlektion 16 juli

LEKTION 197

Det kan bara vara min egen tacksamhet

som jag förtjänar.

1. Här är det andra steget vi tar för att befria ditt sinne från

övertygelsen om en yttre kraft som mäter sig med din egen. Du

försöker med vänlighet och förlåtelse. Ändå vänder du dem åter

till attack, om du inte finner yttre tacksamhet och översvallande

tacksägelser. Dina gåvor måste tas emot med högaktning om de

inte skall tas tillbaka. Och därför tror du att Guds gåvor i bästa

fall är lån; i värsta fall villfarelser som skall lura av dig dina försvar

för att försäkra sig om att när Han slår till kommer Han att

döda dig.

2. Så lätt Gud och skuld förväxlas av dem som inte vet vad deras

tankar kan göra. Förneka din styrka, och svaghet måste bli frälsning

för dig. Se dig själv som fånge, och galler blir ditt hem. Inte

heller kommer du att lämna fängelset, eller göra anspråk på din

styrka, förrän skuld och frälsning inte ses som ett, och frihet och

frälsning varseblivs som förenade, med styrkan vid sin sida, så

att du kan söka efter dem, göra anspråk på dem, finna dem och

till fullo känna igen dem.

3. Världen måste tacka dig när du erbjuder den befrielse från

dina illusioner. Men dina tacksägelser tillhör också dig, för världens

befrielse kan bara återspegla din egen. Din tacksamhet är

allt dina gåvor behöver, så att de blir bestående gåvor från ett

tacksamt hjärta, för evigt befriat från helvetet. Är det detta du

vill göra ogjort genom att ta tillbaka dina gåvor, därför att de inte

högaktades? Det är du som högaktar dem och tackar för dem på

ett tillbörligt sätt, för det är du som har tagit emot gåvorna.

4. Det spelar ingen roll om någon annan tycker att dina gåvor är

utan värde. Det finns en del av hans sinne som förenar sig med

ditt i att tacka dig. Det spelar ingen roll om dina gåvor tycks

bortkastade och utan verkan. De tas emot där de ges. Genom

din tacksamhet accepteras de universellt och erkänns tacksamt av

Guds Eget Hjärta. Och skulle du vilja ta dem tillbaka, när Han

tacksamt har accepterat dem?

5. Gud välsignar varje gåva du ger Honom, och varje gåva ges till

Honom eftersom den bara kan ges till dig själv. Och det som

tillhör Gud måste vara Hans. Men så länge du bara förlåter för

att attackera igen, kommer du aldrig att förstå att Hans gåvor är

säkra, eviga, oföränderliga, obegränsade, ges för evigt, utsträcker

kärlek, och bidrar till din oupphörliga glädje.

6. Ta tillbaka de gåvor du ger, och du kommer att tro att det som

har givits till dig har tagits tillbaka. Men lär dig att låta förlåtelsen

ta bort de synder som du tror att du ser utanför dig, och du

kan aldrig tro att Guds gåvor är utlånade bara för en liten stund,

innan Han rycker dem från dig igen i döden. För då kommer

döden inte att ha någon mening för dig.

7. Och när denna övertygelse är borta, är rädslan över för evigt.

Tacka ditt Själv för detta, för Han är tacksam endast mot Gud,

och Han tackar Sig Själv för dig. Till var och en som lever skall

Kristus komma till sist, för alla måste leva och röra sig i Honom.

Hans Vara i Sin Fader är tryggt, eftersom Deras Vilja är en.

Deras tacksamhet mot allt som De har skapat är utan slut, för

tacksamheten förblir en del av kärleken.

8. Vi tackar dig, du helige Guds Son. För så som du skapades har

du allt i ditt Själv. Och du är fortfarande så som Gud skapade dig.

Inte heller kan du fördunkla ljuset av din fullkomlighet. I ditt

hjärta är Guds Hjärta nedlagt. Han håller dig kär, eftersom du är

Han Själv. All tacksamhet tillhör dig, på grund av det du är.

9. Tacka så som du blir tackad. Var inte otacksam mot någon

som gör ditt Själv fullständigt. Och ingen lämnas utanför detta

Själv. Tacka för alla de oräkneliga kanaler som utsträcker detta

Själv. Allt du gör ges till Honom. Allt du tänker kan bara vara

Hans Tankar, som delar Guds heliga Tankar med Honom. Förtjäna

nu den tacksamhet som du nekade dig själv när du glömde

funktionen som Gud gav dig. Men tro aldrig att Han någonsin

har upphört att tacka dig.

Lämna ett svar