Dagens EKIMlektion 5 juli

LEKTION 186

Världens frälsning beror på mig.

1. Här är uttalandet som en dag kommer att ta bort allt högmod

från varje sinne. Här är den sanna ödmjukhetens tanke som inte

har någon annan funktion för dig än den som har givits dig. Den

erbjuder ditt accepterande av den roll som har anvisats dig utan

att insistera på någon annan roll. Den avgör inte vad som är din

rätta roll. Den erkänner bara att Guds Vilja sker på jorden så som

i Himlen. Den förenar alla viljor på jorden i Himlens plan för att

rädda världen, och återställer den till Himlens frid.

2. Låt oss inte kämpa emot vår funktion. Vi fastställde den inte.

Den är inte vår idé. Medlen genom vilka den kommer att bli

fullkomligt fylld ges till oss. Allt vi ombeds att göra är att med

uppriktig ödmjukhet acceptera vår roll och inte med självbedrägligt

högmod förneka att vi är värdiga. Det som har givits oss att

utföra, har vi styrkan att utföra. Vårt sinne lämpar sig perfekt för

att ta på sig den roll som tilldelats oss av Honom Som känner oss

väl.

3. Dagens tankegång kan verka mycket oroande, tills du ser dess

mening. Allt den säger är att din Fader fortfarande kommer ihåg

dig, och erbjuder dig den fullkomliga tillit Han har till dig som är

Hans Son. Den ber dig inte att du på något sätt skall vara annorlunda

än du är. Vad annat skulle ödmjukhet kunna begära?

Och vad annat än detta skulle högmod kunna förneka? I dag

skall vi inte fly undan vår uppgift med den bedrägliga motiveringen

att det bryter mot anspråkslösheten. Det är stoltheten som

förnekar Ropet på Gud Själv.

4. All falsk ödmjukhet lägger vi åt sidan i dag, så att vi kan höra

när Guds Röst avslöjar för oss vad Han vill att vi skall göra. Vi

tvivlar inte på vår förmåga att fylla den funktion som Han kommer

att erbjuda oss. Vi skall bara vara säkra på att Han känner

våra starka sidor, vår vishet och vår helighet. Och om Han anser

oss värdiga, så är vi det. Det är bara högmod som dömer på ett

annat sätt.

5. Det finns ett sätt, och endast ett, att bli befriad från den fångenskap

som din plan att bevisa att det falska är sant har medfört för

dig. Acceptera i stället den plan som du inte gjorde. Bedöm inte

ditt värde för den. Om Guds Röst försäkrar dig att frälsningen

behöver din del, och att helheten beror på dig, var då säker på att

det är så. De högmodiga måste klamra sig fast vid ord, rädda för

att gå bortom dem till en upplevelse som skulle kunna vara en

förolämpning mot deras ståndpunkter. Men det står de ödmjuka

fritt att höra Rösten Som talar om för dem vad de är, och vad de

skall göra.

6. Högmodet gör en bild av dig som inte är verklig. Det är denna

bild som bävar och viker undan i skräck, när Rösten för Gud försäkrar

dig om att du har styrkan, visheten och heligheten att gå

bortom alla bilder. Du är inte svag, som din bild av dig själv är.

Du är inte okunnig och hjälplös. Synden kan inte skamfila sanningen

i dig, och förtvivlan kan inte komma nära Guds heliga

hem.

7. Allt detta berättar Rösten för Gud för dig. Och när Han talar,

darrar bilden och försöker attackera hotet som den inte vet någonting

om, och känner sin grund smulas sönder. Släpp den.

Världens frälsning beror på dig, och inte på den här lilla högen

stoft. Vad kan den säga Guds helige Son? Varför måste han bry

sig om den överhuvudtaget?

8. Och på så sätt finner vi vår frid. Vi skall acceptera den funktion

som Gud har givit oss, för alla illusioner vilar på den egendomliga

övertygelsen att vi kan göra en annan funktion åt oss

själva. Våra självgjorda roller skiftar, och tycks pendla mellan

sorg och extatisk lycka av att älska och bli älskad. Vi kan skratta

eller gråta, välkomna dagen eller möta den med tårar. Själva vårt

vara tycks förändras när vi upplever tusentals skiftningar i vårt

humör, och våra känslor lyfter oss högt i höjden eller slår oss till

marken i hopplöshet.

9. Är detta Guds Son? Skulle Han kunna skapa en sådan instabilitet

och kalla den Son? Han Som är oföränderlig, delar Sina egenskaper

med Sin skapelse. Alla de bilder som Hans Son tycks göra

har ingen verkan på vad han är. De blåser igenom hans sinne som

löv som virvlar för vinden, och som för ett ögonblick bildar ett

mönster, skingras för att åter komma samman och sedan flyger

iväg. Eller som hägringar i öknen när de reser sig ur sanden.

10. Dessa overkliga bilder kommer att försvinna, och lämna ditt

sinne ogrumlat och rofyllt när du accepterar den funktion som

givits dig. De bilder du gör ger endast upphov till motstridiga

mål, oklara, ovissa och tvetydiga och utan varaktighet. Vem

skulle kunna vara konstant i sina ansträngningar, eller rikta sin

energi och koncentrerade viljekraft mot sådana mål? De funktioner som världen sätter värde på är så osäkra att de ändras tio

gånger i timmen när de är som allra säkrast. Hur kan man hoppas

på framsteg med sådana mål?

11. Som en underbar kontrast, lika säker som solens återkomst

varje morgon för att driva bort natten, avtecknar sig klart och

tydligt din sant givna funktion. Det finns inget tvivel om dess

giltighet. Den kommer från Honom Som inte känner till misstag,

och Hans Röst är säker på Sina budskap. De kommer inte att förändras,

inte heller att vara i konflikt med varandra. De visar alla

på ett enda mål, och ett mål som du kan uppnå. 6Din plan kan

visserligen vara omöjlig, men Guds plan kan aldrig misslyckas

eftersom Han är dess Källa.

12. Gör som Guds Röst säger. Och om Den ber dig om någonting

som verkar omöjligt, kom då ihåg Vem det är Som ber, och vem

det är som vägrar. Tänk sedan på detta: vem har med största

sannolikhet rätt? Rösten Som talar för Skaparen av alla ting, Som

känner alla ting exakt så som de är, eller en förvrängd bild av dig

själv, förvirrad, bestört, inkonsekvent och osäker på allt? Låt inte

dess röst styra dig. Hör i stället en säker Röst Som berättar för

dig om en funktion som har givits till dig av din Skapare Som

minns dig, och som enträget ber att du nu skall minnas Honom.

13. Hans milda Röst kallar från vetandet till de ovetande. Han vill

trösta dig, fastän Han inte känner till någon bedrövelse. Han vill

gottgöra, fastän Han är fullständig; skänka dig en gåva, fastän

Han vet att du redan har allt. Han har Tankar som tillgodoser

alla behov som Hans Son varseblir, fastän Han inte ser dem. För

Kärleken måste ge, och det som ges i Hans Namn antar den form

som är mest användbar i en värld av form.

14. Detta är de former som aldrig kan vilseleda, eftersom de

kommer från Formlösheten Själv. Förlåtelsen är en jordisk form

av kärlek, som när den är i Himlen inte har någon form. Men det

som behövs här, ges här, så som det behövs. I denna form kan

du fylla din funktion också här, även om Kärleken kommer att

betyda mycket mer för dig när formlösheten har återställts. Världens

frälsning beror på dig som kan förlåta. Detta är din funktion

här.

Lämna ett svar