Dagens EKIMlektion 3 juli

LEKTION 184

Guds Namn är mitt arv.

1. Du lever genom symboler. Du har hittat på namn för allt du ser.

Varje ting blir en separat enhet som identifieras genom sitt eget

namn. Genom detta mejslar du ut det ur enheten. Genom detta

bestämmer du dess speciella egenskaper, och avskiljer det från

andra ting genom att tillmäta det rum som omger det särskild

betydelse. Detta rum lägger du mellan alla ting som du ger olika

namn, mellan allt som händer i tid och rum, mellan alla kroppar

som du hälsar med ett namn.

2. Detta rum, som du ser som det som avskiljer alla ting från

varandra, är det medel genom vilket världens varseblivning uppnås.

Du ser någonting där det inte finns någonting, och på samma

sätt ser du ingenting där det finns enhet; du ser ett rum mellan

alla ting, och mellan alla ting och dig. Således tror du att du

har givit separationen liv. Genom denna splittring tror du att du

är etablerad som en enhet, som fungerar med en oberoende vilja.

3. Vad är dessa namn genom vilka världen blir en rad åtskilda

händelser, ting som inte är förenade, kroppar som hålls åtskilda

från varandra och som innehåller delar av sinnet som separata

medvetenheter? Du gav dem dessa namn, och fastställde varseblivningen

så som du ville att den skulle vara. De namnlösa

tingen gavs namn, och på så sätt gavs de också verklighet. För

det som har ett namn ges mening, och kommer då att ses som

meningsfullt; en sann verkans orsak med konsekvenser inneboende

i orsaken själv.

4. Det är så här verkligheten frambringas av ett ofullständigt seende,

som avsiktligt ställs mot den givna sanningen. Dess fiende

är helheten. Det föreställer sig ting utan betydelse och ser på

dem. Och en avsaknad av rum, en känsla av enhet eller ett sant

seende som ser annorlunda, blir de hot som måste övervinnas,

bekämpas och förnekas.

5. Och ändå förblir detta andra sanna seende en naturlig riktning

i vilken sinnet kan kanalisera sin varseblivning. Det är svårt att

lära sinnet tusentals främmande namn, och sedan ytterligare tusentals.

Likväl tror du att detta är vad som menas med att lära

sig; det enda mål som är absolut nödvändigt för kommunikation,

och för att begrepp meningsfullt skall kunna delas med andra.

6. Detta är summan av det arv som världen skänker. Och alla som

lär sig att tro att det är så, accepterar de tecken och symboler som

hävdar att världen är verklig. Det är detta de står för. De lämnar

inget tvivel om att det som har ett namn finns där. Det kan ses,

som förväntat. Det som förnekar att det är sant är endast en illusion,

för det är den obestridliga verkligheten. Att ifrågasätta det är

galenskap; att acceptera dess närvaro är bevis på sunt förnuft.

7. Detta är vad världen lär ut. Det är en inlärningsfas som var

och en som kommer måste gå igenom. Men ju tidigare han varseblir

vad den vilar på, hur tvivelaktiga dess premisser är, hur

ovissa dess följder, desto snarare ifrågasätter han dess verkningar.

En inlärning som slutar med det som världen lär ut, slutar

innan den har blivit meningsfull. Rätt förstådd tjänar den bara

som en utgångspunkt varifrån en annan slags inlärning kan

börja, en ny varseblivning kan vinnas, och alla de godtyckliga

namn som världen ger kan tas bort allt eftersom de ger upphov

till tvivel.

8. Tro inte att du gjorde världen. Illusionerna, ja! Men det som

är sant på jorden och i Himlen är bortom det som du kan sätta

namn på. När du kallar på en broder är det hans kropp du vänder

dig till. Hans sanna Identitet är gömd för dig på grund av

det som du tror att han verkligen är. Hans kropp reagerar på det

som du kallar honom för, för hans sinne går med på att acceptera

det namn som du ger honom som hans eget. Och på så sätt förnekas

hans enhet två gånger, för du varseblir honom som separat

från dig, och han accepterar detta separata namn som sitt.

9. Det skulle förvisso vara egendomligt om du ombads att gå

bortom världens alla symboler och glömma dem för evigt, och

ändå ombads att ta på dig en undervisande funktion. Du behöver

använda världens symboler en tid. Men låt dig inte också

vilseledas av dem. De står inte för någonting överhuvudtaget,

och när du övar är det denna tanke som kommer att befria dig

från dem. De blir endast medel genom vilka du kan kommunicera

på ett sätt som världen kan förstå, men som du inser inte är

den enhet där sann kommunikation står att finna.

10. Det du således behöver är stunder varje dag när det som

världen har lärt sig blir en övergående fas; ett fängelse från vilket

du går ut i solljuset och glömmer mörkret. Här förstår du Ordet,

Namnet Som Gud har givit dig; den enda Identitet Som alla ting

delar; det enda erkännandet av det som är sant. Och gå sedan

tillbaka till mörkret, inte därför att du tror att det är verkligt, utan

endast för att förkunna dess overklighet i ord som fortfarande

har en mening i den värld som styrs av mörkret.

11. Använd alla de små namn och symboler som beskriver mörkrets

värld. Men acceptera dem inte som din verklighet. Den Helige

Ande använder dem alla, men Han glömmer inte att skapelsen

har ett enda Namn, en enda Mening och en enda Källa Som

förenar alla ting i Sig Själv. Använd alla de namn som världen

ger dem, men endast av bekvämlighetsskäl, men glöm inte att de

tillsammans med dig delar Guds Namn.

12. Gud har inte något namn. Och ändå blir Hans Namn den sista lektionen

i att alla ting är ett, och med den lektionen slutar all inlärning.

Alla namn är förenade; allt rum fyllt med sanningens återspegling.

Varje gap är tillslutet, och separationen helad. Guds Namn är det

arv som Han gav till dem som valde att världens undervisning skulle

ersätta Himlen. Under våra övningar är syftet att låta vårt sinne acceptera

det Gud har givit som svar på det ömkliga arv som du åstadkom

som en lämplig hyllning till den Son Han älskar.

13. Ingen kan misslyckas som söker meningen med Guds Namn.

Upplevelsen måste komma för att fullständiga Ordet. Men först

måste du acceptera Namnet för hela verkligheten och förstå, att

de många namn som du har givit dess aspekter har förvrängt det

du ser, men inte har inkräktat på sanningen överhuvudtaget. Ett

enda Namn för vi in i våra övningar. Ett enda Namn använder

vi för att ena vårt seende.

14. Och trots att vi använder olika namn för varje medvetenhet om

en aspekt av Guds Son, förstår vi att de bara har ett Namn, Som

Han har givit dem. Det är detta Namn vi använder när vi övar.

Och genom att använda Det, försvinner alla dåraktiga separationer

som har hållit oss blinda. Och vi ges styrka att se bortom

dem. Nu välsignas vårt seende med välsignelser som vi kan ge

så som vi tar emot dem.

15. Fader, vårt Namn är Ditt. I Det är vi förenade med allt levande och

med Dig Som är dess ende Skapare. Det vi har gjort och som vi har

givit många olika namn är bara en skugga som vi har försökt kasta över

Din Egen Verklighet. Och vi är glada och tacksamma över att vi hade

fel. Alla våra misstag ger vi till Dig, så att vi kan lösas från alla de

verkningar som våra misstag tycktes ha. Och vi accepterar den sanning

Du ger i stället för vart och ett av dem. Ditt Namn är vår frälsning och

vår räddning undan det vi har gjort. Ditt Namn förenar oss i den etthet

som är vårt arv och frid. Amen.

Lämna ett svar