Dagens EKIMlektion 12 juni

LEKTION 163

Det finns ingen död. Guds Son är fri.

1. Döden är en tanke som antar många former som ofta inte känns

igen. Den kan uppträda som bedrövelse, rädsla, ängslan eller

tvivel; som vrede, otro och brist på tillit; som oro för kroppar,

avundsjuka och i alla de former där en önskan att vara som du

inte är kan komma att fresta dig. Alla sådana tankar är ingenting

annat än återspeglingar av en dyrkan av döden som frälsare och

som den som ger befrielse.

2. Eftersom den är rädslans förkroppsligande, syndens värd, de

skyldigas Gud och herre över alla illusioner och villfarelser, förefaller

tanken på döden verkligen mäktig. För den tycks hålla allt

levande i sin förtvinade hand; alla förhoppningar och önskningar

i sitt kvävande grepp; alla mål endast varseblivna i dess oseende

ögon. De bräckliga, de hjälplösa och de sjuka faller på knä inför

dess bild, och tror att endast den är verklig, oundviklig, och värdig

deras tillit. För endast den skall med säkerhet komma.

3. Allt utom döden ser ut att vara osäkert, alltför snabbt förlorat

hur svårt det än har varit att förvärva, med oviss utgång, och med

en benägenhet att svika de förhoppningar som en gång väcktes,

och i stället för längtan och drömmar lämna en smak av stoft och

aska efter sig. Men döden räknar man med. För den skall komma

med säkra steg när tiden för dess ankomst är inne. Den kommer

aldrig att låta bli att ta allt liv som gisslan åt sig själv.

4. Skulle du vilja falla på knä inför avgudar som denna? Här

varseblivs själva Guds styrka och makt i en avbild gjord av stoft.

Här utropas Guds motsats till herre över all skapelse, starkare än

Guds Vilja för livet, kärlekens oändlighet och Himlens fullkomliga,

oföränderliga, beständighet. Här är Faderns och Sonens

Vilja slutligen besegrad, och lagd till vila under den gravsten som

döden har rest över Guds helige Sons kropp.

5. Ohelig i nederlag har han blivit det döden ville att han skulle

vara. Hans gravskrift, som döden själv har skrivit, ger honom

inget namn, för han har blivit till stoft. Det står bara detta: “Här

vilar ett vittne om att Gud är död.“ Och detta skriver döden om

och om igen, medan dess tillbedjare hela tiden instämmer, och

när de faller på knä med pannorna mot marken viskar de skrämt

att så är det.

6. Det är omöjligt att dyrka döden i någon form, och ändå välja ut

några få former som du inte värnar om och fortfarande vill undvika,

medan du ännu tror på de övriga. För döden är total. Antingen

dör alla ting, eller också lever de och kan inte dö. Någon

kompromiss är inte möjlig. För här ser vi igen en uppenbar

ståndpunkt som vi måste acceptera om vi är förnuftiga; det som

helt motsäger en tanke kan inte vara sant, såvida inte dess motsats

har bevisats vara falsk.

7. Tanken på Guds död är så orimlig att till och med de vansinniga

har svårt att tro på den. För detta förutsätter att Gud en

gång levde och på något sätt omkom; uppenbarligen dödad av

dem som inte ville att Han skulle överleva. Deras starkare vilja

kunde segra över Hans, och på så sätt gav det eviga livet vika för

döden. Och med Fadern dog också Sonen.

8. Det är möjligt att dödens tillbedjare är rädda. Och ändå, kan

tankar som dessa vara skrämmande? Om de insåg att detta bara

är vad de tror, skulle de ögonblickligen var fria. Och du kommer

att visa dem detta i dag. Det finns ingen död, och vi avsäger oss

den nu i varje form, för deras frälsning och också för vår egen.

Gud gjorde inte döden. Vilken form den än antar måste den

därför vara en illusion. Detta är den ståndpunkt vi intar i dag.

Och det är oss förunnat att se förbi döden, och se livet bortom.

9. Fader vår, välsigna våra ögon i dag. Vi är dina budbärare, och vi vill se

den underbara återspeglingen av Din Kärlek som lyser i allt. Vi lever

och rör oss endast i Dig. Vi är inte åtskilda från Ditt eviga liv. Det

finns ingen död, för döden är inte Din Vilja. Och vi förblir där du har

satt oss, i det liv som vi delar med Dig och med allt levande, för att vara

som Du och del av Dig för evigt. Vi accepterar Dina Tankar som våra,

och vår vilja är ett med Din för evigt. Amen.

Lämna ett svar