Dagens EKIMlektion 8 juni

LEKTION 159

Jag ger de mirakler jag har tagit emot.

1. Ingen kan ge det han inte har tagit emot. Att ge någonting

kräver att du först har det i din ägo. Här överensstämmer Himlens

och världens lagar. Men här skiljer de sig också åt. Världen

tror att för att äga någonting måste det behållas. Frälsningen lär

dig någonting annat. Det är genom att ge som du förstår att du

har tagit emot. Det är beviset på att det du har är ditt.

2. Du förstår att du är helad när du ger helande. Du accepterar

förlåtelsen som fullbordad i dig när du förlåter. Du känner igen

din broder som dig själv, och på så sätt varseblir du att du är hel.

Det finns inget mirakel som du inte kan ge, för alla har givits till

dig. Ta emot dem nu genom att öppna ditt sinnes skattkammare

där de har lagts, och ge bort dem.

3. Kristi sanna seende är ett mirakel. Det kommer från långt

bortom sig självt, för det återspeglar den Eviga Kärleken och återfödelsen

av en kärlek som aldrig dör, men som har hållits fördold.

Kristi sanna seende avbildar Himlen, för det ser en värld

som är så lik Himlen att det som Gud skapade fullkomligt kan

återspeglas där. Den förmörkade spegel som världen uppvisar

kan endast visa förvanskade bilder i sönderbrutna delar. Den

verkliga världen avbildar Himlens oskuld.

4. Kristi sanna seende är det mirakel i vilket alla mirakler föds. Det är deras källa och finns kvar hos varje mirakel som du ger,

och ändå förblir det ditt. Det är det band genom vilket givaren

och mottagaren är förenade i utsträckandet här på jorden, på

samma sätt som de är ett i Himlen. Kristus ser ingen synd i någon.

Och i Hans seende är de som är utan synd ett. Deras helighet

gavs av Hans Fader och av Honom Själv.

5. Kristi sanna seende är bron mellan världarna. Och du kan

tryggt förlita dig på att dess makt skall föra dig från den här

världen och in i en värld som gjorts helig genom förlåtelse. Ting

som verkar helt solida här är endast skuggor där; genomskinliga,

knappt synliga, ibland bortglömda och aldrig i stånd till att

skymma ljuset som lyser bortom dem. Heligheten har återställts

till det sanna seendet, och de blinda kan se.

6. Detta är den Helige Andes enda gåva; skattkammaren som du

kan vända dig till med fullkomlig visshet för att få alla de ting

som kan bidra till din lycka. Alla finns redan här. Alla kan du få

om du bara ber om dem. Här är dörren aldrig låst, och ingen blir

nekad sin minsta begäran eller sitt mest trängande behov. Det

finns ingen sjukdom som inte redan botats, ingen brist som inte

tillfredsställts, inget behov som inte fyllts i denna Kristi gyllene

skattkammare.

7. Här minns världen det som gick förlorat när den gjordes. För

här repareras den och görs åter ny, men i ett annat ljus. Det som

skulle vara syndens hem blir förlossningens medelpunkt och

barmhärtighetens härd, där de lidande helas och välkomnas.

Ingen kommer att avvisas från detta nya hem, där hans frälsning

väntar. Ingen är främling för honom. Ingen ber honom om någonting

förutom gåvan att han accepterar att han är välkommen.

8. Kristi sanna seende är den heliga mark där förlåtelsens liljor

slår rot. Detta är deras hem. Härifrån kan de kan föras tillbaka

till världen, men de kan aldrig växa i dess ofruktbara och fattiga

jord. De behöver det ljus och den värme och vänliga omsorg som

Kristi barmhärtighet ger. De behöver den kärlek som Han ser på

dem med. Och de blir Hans budbärare, som ger som de har tagit

emot.

9. Ta från Hans skattkammare, så att dess skatter kan öka. Hans

liljor lämnar inte sitt hem när de förs tillbaka till världen. Deras

rötter blir kvar. De lämnar inte sin källa, utan för med sig dess

välgörande verkan, och förvandlar världen till en trädgård lik

den som de kom ifrån, och som de återvänder till med ännu mera

väldoft. Nu är de dubbelt välsignade. De budskap de förde med

sig från Kristus har överlämnats, och lämnats tillbaka till dem.

Och de lämnar med glädje tillbaka dem till Honom.

10. Se mängden av mirakler som har lagts fram åt dig så att du

kan ge dem. Är du inte värd gåvan, när Gud har bestämt att den

skall ges till dig? Döm inte Guds Son, utan följ den väg som Han

har utstakat. Kristus har drömt drömmen om en förlåten värld.

Det är Hans gåva, genom vilken en mjuk övergång kan göras

från död till liv; från hopplöshet till hopp. Låt oss drömma ett

ögonblick tillsammans med Honom. Hans dröm väcker oss till

sanningen. Hans sanna seende ger oss medlen att återvända till

vår aldrig förlorade och eviga helighet i Gud.

Lämna ett svar