Dagens EKIMlektion 4 juni

LEKTION 155

Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom

visa vägen.

1. Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även

om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler

oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar

i världen på samma sätt som du känner igen sina egna. Men

de som ännu inte varseblivit vägen kommer också att känna igen

dig, och tro att du är lik dem, så som du var en gång

.

2. Världen är en illusion. De som väljer att komma till den söker

efter en plats där de kan vara illusioner och undvika sin egen

verklighet. Men när de finner att deras egen verklighet till och

med är här, drar de sig tillbaka och låter den visa vägen. Vilket

annat val kan de egentligen göra? Att låta illusioner gå före sanningen

är galenskap. Men att låta illusioner sjunka ner bakom

sanningen och låta sanningen komma fram som den är, är helt

enkelt sunt förnuft.

3. Detta är det enkla val vi gör i dag. Den galna illusionen kommer

att vara synlig ännu en stund, så att de som valde att komma,

och som ännu inte har glatt sig åt att finna att de har gjort ett

misstag i sitt val, skall kunna se den. De kan inte lära sig direkt

av sanningen, eftersom de har förnekat att den är sann. Och därför

behöver de en Lärare Som varseblir deras galenskap, men Som

ändå kan se bortom illusioner till den enkla sanningen i dem.

4. Om sanningen krävde att de skulle ge upp världen, skulle det

förefalla dem som om den bad dem att offra någonting som är

verkligt. Många har valt att avsäga sig världen trots att de fortfarande

tror på dess verklighet. Och de har lidit av en känsla av

förlust, och har följaktligen inte blivit befriade. Andra har inte

valt någonting annat än världen, och de har lidit av en ännu djupare

känsla av förlust som de inte förstod.

5. Mellan dessa stigar finns det en annan väg som leder bort från

varje slags förlust, för både offer och försakelse överges snabbt.

Detta är den väg som nu bestämts för dig. Du vandrar på denna

stig på samma sätt som andra gör, och inte heller tycks du vara

olik dem, fastän du faktiskt är det. På så sätt kan du tjäna dem

medan du tjänar dig själv, och leda in deras steg på den väg som

Gud har öppnat åt dig, och åt dem genom dig.

6. Illusionen tycks fortfarande klamra sig fast vid dig så att du

kan nå dem. Ändå har de dragit sig tillbaka. Och det är inte

illusion som de hör dig tala om, inte heller illusion som du lägger

fram inför deras ögon för att de skall se på den och deras sinnen

skall förstå den. Inte heller kan sanningen, som går före dig, tala

till dem genom illusioner, för nu leder vägen förbi illusion, och

medan du fortsätter vägen fram kallar du på dem, så att de kan

följa dig.

7. Alla vägar kommer till sist att leda till denna. För offer och

försakelse är stigar som inte leder någonstans, de är val som leder

till nederlag, och till mål som kommer att förbli ouppnåeliga.

Allt detta drar sig tillbaka när sanningen kommer fram i dig, för

att leda dina bröder bort från dödens vägar och föra dem in på

vägen till lycka. Deras lidande är endast en illusion. 5Ändå behöver

de en vägledare som leder dem ut ur den, för de förväxlar

illusion med sanning.

8. Sådan är frälsningens kallelse och ingenting annat. Den ber att

du skall acceptera sanningen, och låta den gå före dig och lysa

upp stigen som leder till lösen från illusion. Det är inte en lösen

som har ett pris. Det finns ingen kostnad utan endast vinst.

Illusion kan endast skenbart hålla Guds helige Son i bojor. Det

är bara från illusioner som han räddas. När de drar sig tillbaka,

finner han sig själv igen.

9. Vandra tryggt nu, men ändå försiktigt, för den här stigen är ny

för dig. Och du kanske finner att du fortfarande frestas att gå

före sanningen, och låta illusioner vara din vägledare. Dina heliga

bröder har givits till dig för att de skall följa i dina fotspår när

du viss om syftet vandrar till sanningen. Den går före dig nu, så

att de kan se någonting som de kan identifiera sig med; någonting

som de förstår som visar vägen.

10. Men vid resans slut kommer det inte att finnas något gap, inget

avstånd mellan sanningen och dig. Och alla illusioner som vandrade

på samma väg som du kommer också att försvinna från dig,

och ingenting blir kvar som håller sanningen åtskild från Guds

fullständigande, lika heligt som Han Själv. Dra dig förtröstansfullt

tillbaka, och låt sanningen visa vägen. Du vet inte vart du

går. Men En Som vet går med dig. Låt Honom leda dig tillsammans

med de andra.

11. När drömmarna är över, när tiden har stängt dörren om alla

ting som förgår och mirakler inte längre har något syfte, kommer

Guds helige Son inte att göra några resor. Det kommer inte att

finnas någon önskan om att vara illusion hellre än sanning. Och

vi går framåt mot detta, allteftersom vi gör framsteg på den väg

som sanningen visar oss. Detta är vår sista resa, som vi gör för

alla. Vi får inte gå vilse. För på samma sätt som sanningen går

före oss, går den före våra bröder som kommer att följa oss.

12. Vi går till Gud. Stanna upp och besinna detta. Skulle någon

annan väg kunna vara heligare eller mer värd din möda, din kärlek

och din fasta föresats? Vilken väg skulle kunna ge dig mer än

allt, eller erbjuda mindre och ändå tillfredsställa Guds helige

Son? Vi går till Gud. Sanningen som går före oss är nu ett med

Honom och leder oss dit där Han alltid har varit. Vilken annan

väg än denna skulle kunna vara en stig som du skulle vilja välja i

stället?

13. Dina fötter står säkert på vägen som leder världen till Gud.

Fäst inget avseende vid vägar som ser ut att leda dig någon annanstans.

Drömmar är inte någon värdig vägledare för dig som

är Guds Son. Glöm inte att Han har lagt Sin Hand i din, och givit

dig dina bröder i Sitt Förtroende för att du är värdig Hans Förtroende

för dig. Han kan inte vilseledas. Hans Förtroende har

gjort din stig säker och ditt mål tryggat. Du kommer inte att

svika dina bröder och inte heller ditt Själv.

14. Och nu ber Han bara att du tänker på Honom en stund varje

dag, så att Han kan tala till dig och berätta för dig om Sin Kärlek,

och påminna dig om hur stort Hans Förtroende är; hur gränslös

Hans Kärlek är. I ditt namn och Hans Eget, som är detsamma,

övar vi med glädje den här tanken i dag:

Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen,

för jag vill vandra den väg som leder till Honom.

Lämna ett svar