Dagens EKIMlektion 3 juni

LEKTION 154

Jag är bland Guds tjänare.

1. Låt oss i dag varken vara högmodiga eller falskt ödmjuka. Vi har

gått bortom sådan dårskap. Vi kan inte döma oss själva, inte

heller behöver vi göra det. Detta är bara ett försök att dröja med

att fatta beslut och skjuta upp åtagandet av vår funktion. Det är

inte vår roll att döma vårt värde, inte heller kan vi veta vilken roll

som är bäst för oss; vad vi kan göra i en större plan som vi inte

kan se i sin helhet. Vår roll tilldelas oss i Himlen, inte i helvetet.

Och det vi tycker är svaghet kan vara styrka; det vi tror är vår

styrka är ofta högmod.

2. Vad din bestämda roll än kan vara, utvaldes den av Rösten för

Gud, Vars funktion det är att tala även för dig. Eftersom Han ser

dina starka sidor exakt så som de är, och också är medveten om

var de bäst kan användas, för vad och för vem och när, väljer

Han och accepterar din roll åt dig. Han verkar inte utan ditt eget

samtycke. Men Han låter sig inte vilseledas när det gäller vad du

är, och lyssnar endast till Sin Röst i dig.

3. Det är genom Hans förmåga att höra en enda Röst Som är

Hans Egen som du till sist blir medveten om att det bara finns en

enda Röst i dig. Och denna enda Röst bestämmer din funktion

och vidarebefordrar den till dig, och ger dig styrkan att förstå

den, att göra det som den kräver, och att lyckas med allt du företar

dig som har med den att göra. Gud har förenat Sig med Sin

Son i detta, och på så sätt blir Hans Son Hans budbärare om enheten

med Honom.

4. Det är denna förening av Fadern och Sonen genom Rösten för

Gud som skiljer frälsningen från världen. Det är denna Röst Som

talar om lagar som världen inte hörsammar; Som utlovar frälsning

från all synd, med skulden borttagen i det sinne som Gud

skapade utan synd. Nu blir detta sinne åter medvetet om Vem

Som skapade det, och om Hans ständiga förening med det. Således

är den enda verkligheten dess Själv i Vilket dess vilja och

Guds är förenade.

5. En budbärare är inte den som skriver budskapet han överlämnar.

Inte heller ifrågasätter han dens rätt som gör det, eller frågar

varför han har valt dem som kommer att ta emot budskapet han

för med sig. Det är tillräckligt att han accepterar det, ger det till

dem som det är avsett för, och fullgör sin roll i att överlämna det.

Om han bestämmer vad budskapen skall vara, eller vilket deras

syfte är, eller vart de skall bäras, då misslyckas han med att uppfylla

sin egentliga roll som överbringare av Ordet.

6. Det finns en väsentlig skillnad i den roll som Himlens budbärare

har som skiljer dem från dem som världen utnämner. Budskapen

som de överlämnar är i första hand ämnade för dem

själva. Och det är endast när de själva kan acceptera dem som de

kan föra dem vidare, och ge dem överallt där det var meningen

att de skulle vara. Likt jordiska budbärare skrev de inte själva de

budskap de bär med sig, men de blir de första mottagarna av

dem i dess sannaste bemärkelse, när de tar emot för att förbereda

sig på att ge.

7. En jordisk budbärare fullgör sin roll genom att ge bort alla sina

budskap. Guds budbärare utför sin roll genom att de själva accepterar

Hans budskap, och visar att de förstår budskapen genom

att ge bort dem. De väljer inga roller som inte givits till dem

genom Hans auktoritet. Och på så sätt gynnas de av varje budskap

de ger bort.

8. Vill du ta emot Guds budskap? För på så sätt blir du Hans

budbärare. Du är utnämnd nu. Och ändå väntar du med att ge

de budskap du tagit emot. Och därför vet du inte att de är dina,

och varseblir dem inte. Ingen kan ta emot och förstå att han har

tagit emot förrän han ger. För genom att ge accepterar han det

han har tagit emot.

9. Du som nu är Guds budbärare, ta emot Hans budskap. För

detta är del av den roll som har tilldelats dig. Gud har inte underlåtit

att erbjuda dig det som du behöver, inte heller har det lämnats

utan att accepteras. Likväl återstår det att genomföra en annan del

av din tilldelade uppgift. Han Som har tagit emot Guds budskap

åt dig vill att du också skall ta emot dem. För på så sätt

identifierar du dig med Honom och gör anspråk på dina egna.

10. Det är denna förening vi förbinder oss att förstå i dag. Vi skall

inte försöka hålla vårt sinne åtskilt från Honom Som talar för oss,

för det är bara vår egen röst vi hör när vi lyssnar till Honom.

Endast Han kan tala till oss och för oss, och i en enda Röst förena

att få och att ge Guds Ord; att ge och att ta emot Hans Vilja.

11. Vi övar oss i att ge Honom det Han vill ha, så att vi kan varsebli

Hans gåvor till oss. Han behöver vår röst så att Han kan tala

genom oss. Han behöver våra händer så att de kan hålla Hans

budskap och bära dem till dem som Han utser. Han behöver

våra fötter för att föra oss dit Han vill, så att de som väntar i förtvivlan

äntligen kan bli befriade. Och Han behöver vår vilja förenad

med Sin Egen, så att vi kan bli de sanna mottagarna av de

gåvor som Han ger.

12. Låt oss endast lära oss den här lektionen i dag: Vi kommer inte

att förstå vad vi tar emot förrän vi ger det. Du har hört detta sägas

på hundratals sätt och hundratals gånger, och ändå tror du

fortfarande inte på det. Men detta är säkert; så länge som du inte

tror på det, kommer du att ta emot tusen mirakler och sedan ytterligare

tusen, men du kommer ändå inte att veta att Gud Själv

inte har undanhållit någon gåva utöver det du redan har; inte

heller har Han nekat Sin Son den minsta lilla välsignelse. Vad

kan detta innebära för dig, innan du har identifierat dig med Honom

och med Hans Egna?

13. Vår lektion i dag lyder således så här:

Jag är bland Guds tjänare, och jag är tacksam för att jag har

medlen genom vilka jag kan förstå att jag är fri.

14. Världen viker undan allt eftersom vi lyser upp vårt sinne och

inser att dessa heliga ord är sanna. De är det budskap som sänts

till oss i dag från vår Skapare. Nu visar vi hur de har förändrat

hur vi tänker om oss själva, och om vad vår funktion är. För när

vi bevisar att vi inte accepterar någon vilja som vi inte delar med

andra, kommer våra många gåvor från vår Skapare plötsligt att

uppenbara sig inför våra ögon och falla i våra händer, och vi

kommer att förstå vad vi har tagit emot.

Lämna ett svar