Dagens EKIMlektion 13 maj

LEKTION 133

Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.

1. I undervisning är det ibland en fördel att föra eleven tillbaka till

praktiska angelägenheter, särskilt efter att han har gått igenom

det som verkar teoretiskt och långt ifrån det som han redan har

lärt sig. Detta skall vi göra i dag. Vi kommer inte tala om högtflygande,

världsomfattande tankar, utan i stället uppehålla oss

vid det som är till nytta för dig.

2. Du begär inte för mycket av livet, utan alldeles för lite. När du

låter ditt sinne lockas av kroppsliga angelägenheter, av ting som

du köper, av berömmelse så som världen värdesätter den, ber du

om sorg, inte om lycka. Den här kursen försöker inte ta ifrån dig

det lilla du har. Den försöker inte ersätta de tillfredsställelser

som finns i världen med utopiska föreställningar. Det finns ingenting

som kan tillfredsställa dig i världen.

3. I dag skall vi ta upp de verkliga kriterier med vars hjälp du

prövar allt som du tror att du vill ha. Om de inte motsvarar des–

sa förnuftiga krav är de inte värda att eftertraktas överhuvudtaget,

för de kan bara ersätta det som erbjuder mer. De lagar som

styr valen kan du inte utfärda, lika lite som du kan göra alternativen

du väljer emellan. Välja kan du göra; det måste du förvisso.

Men det är tillrådligt att du lär dig de lagar du sätter i rörelse

när du väljer, och vet vilka alternativ du väljer emellan.

4. Vi har redan betonat att det bara finns två alternativ, oavsett

hur många det ser ut att finnas. Gränserna är fastställda, och

detta kan vi inte ändra på. Det skulle vara verkligt hjärtlöst mot

dig att låta alternativen vara obegränsade, och på så sätt fördröja

ditt slutliga val tills du hade övervägt dem alla i tiden: och inte så

tydligt blivit förd till den plats där det bara finns ett enda val som

måste göras.

5. En annan förmånlig och besläktad lag är att det inte finns

någon kompromiss i det som ditt val måste föra med sig. Det

kan inte ge dig bara lite grann, för det finns inte något däremellan.

Varje val du gör ger dig allt eller ingenting. Om du därför

lär dig de kriterier med vars hjälp du kan skilja allt från ingenting,

kommer du att göra det bästa valet.

6. För det första: om du väljer någonting som inte kommer att

vara för evigt, är det du valde värdelöst. Ett tillfälligt värde är

utan allt värde. Tiden kan aldrig ta bort ett värde som är verkligt.

Det som tynar bort och dör fanns aldrig, och erbjuder ingenting

till den som väljer det. Han vilseleds av ingenting i en

form som han tror att han tycker om.

7. För det andra: om du väljer att ta någonting ifrån någon annan

kommer du inte att ha någonting kvar. Detta beror på att när du

förnekar hans rätt till allt, har du förnekat din egen. Du kommer

därför inte att varsebli de ting du verkligen har, eftersom du förnekar

att de finns där. Den som försöker ta ifrån någon någonting

har låtit sig vilseledas av illusionen att förlust kan erbjuda

vinst. Men förlust måste erbjuda förlust, och ingenting annat.

8. Ditt nästa övervägande är det som de andra vilar på. Varför är

det val du gör av värde för dig? Vad är det som lockar ditt sinne

till det? Vilket syfte tjänar det? Här är det allra lättast att bli vilseledd.

För egot vet inte vad det vill. Det säger inte ens sanningen

så som det varseblir den, för det behöver behålla glorian

som det använder för att skydda sina mål från att bli missfärgade

och rostiga, så att du skall kunna se hur “oskyldigt“ det är.

9. Men dess kamouflage är en tunn fernissa som bara kan vilseleda

dem som nöjer sig med att bli vilseledda. Dess mål är uppenbara

för alla som gör sig besväret att söka efter dem. Här är

bedrägeriet dubbelt, för den som är vilseledd kommer inte att

varsebli att han helt enkelt inte lyckades vinna. Han kommer att

tro att han har tjänat egots dolda mål.

10. Men även om han försöker bevara dess gloria klar i sitt sanna

seende, måste han ändå varsebli dess missfärgade konturer och

rostiga kärna. Hans verkningslösa misstag ser för honom ut som

synder, eftersom han ser missfärgningen som sin egen; rosten

som ett tecken på en djup ovärdighet i honom själv. Den som

fortfarande vill bevara egots mål och tjäna dem som sina egna

gör inga misstag, enligt sin vägledares påbud. Denna vägledning

lär ut att det är fel att tro att synder endast är misstag, för vem

skulle lida för sina synder om det förhöll sig så?

11. Och därmed kommer vi till det kriterium för att välja som är

det svåraste att tro på, eftersom dess självklarhet har täckts över

med många lager oklarhet. Om du känner någon skuld över ditt

val, har du tillåtit egots mål att komma emellan de verkliga alternativen.

Och därför inser du inte att det bara finns två, och det

alternativ som du tror att du valde tycks skrämmande och alltför

farligt för att vara det intet som det faktiskt är.

12. Alla ting är antingen värdefulla eller värdelösa, värda eller inte

alls värda att sträva efter, alltigenom önskvärda eller inte värda

den minsta ansträngning för att kunna uppnå dem. Att välja är

lätt just på grund av detta. Komplexitet är ingenting annat än en

rökridå som döljer det mycket enkla faktum att inget beslut kan

vara svårt. Vad vinner du på att lära dig detta? Du vinner långt

mer än att bara kunna göra dina val med lätthet och utan smärta.

13. Himlen själv nås med tomma händer och ett öppet sinne som

kommer utan någonting för att finna allt och göra anspråk på det

som sitt eget. Vi skall försöka nå detta tillstånd i dag, med självbedrägeriet

lagt åt sidan, och med en uppriktig villighet att enbart

sätta värde på det sant värdefulla och verkliga. Våra två

förlängda övningsstunder på femton minuter vardera börjar med

detta:

Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst, och jag söker

bara det som är av värde, för enbart detta vill jag finna.

14. Och ta sedan emot det som väntar på alla som utan börda når

fram till Himlens port som slås upp när de kommer. Om du

börjar tillåta dig själv att samla på dig onödiga bördor, eller tro

att du ställs inför svåra beslut, svara då snabbt med den här enkla

tanken:

Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst, för det som

är värdefullt tillhör mig.

Lämna ett svar