Dagens EKIMlektion 5 maj

LEKTION 125

I stillhet tar jag emot Guds Ord i dag.

1. Låt den här dagen vara en dag av tystnad och av stilla lyssnande.

Din Fader vill att du skall höra Hans Ord i dag. Han kallar på

dig från djupet av ditt sinne där Han bor. Hör Honom i dag.

Ingen frid är möjlig förrän Hans Ord hörs över hela världen;

förrän ditt sinne, som lyssnar stilla, accepterar budskapet som

världen måste höra för att inleda fridens stilla tid.

2. Den här världen kommer att förändras genom dig. Inget annat

medel kan rädda den, för Guds plan är helt enkelt denna: Guds

Son har friheten att rädda sig själv, eftersom han har givits Guds

Ord som sin Vägledare, och som för evigt skall vara i hans sinne

och stå vid hans sida för att tryggt leda honom till hans Faders

hus av hans egen vilja, för evigt är lika fri som Guds. Han leds

inte med våld, utan enbart med kärlek. Han döms inte, utan görs

enbart helig.

3. I stillhet skall vi höra Guds Röst i dag utan inblandning av

våra oväsentliga tankar, utan våra personliga önskemål, och utan

att på något sätt döma Hans heliga Ord. Vi skall inte döma oss

själva i dag, för det vi är kan inte dömas. Vi står utanför allt det

dömande som världen har lagt på Guds Son. Den känner honom

inte. 5I dag skall vi inte lyssna på världen, utan i tystnad vänta på

Guds Ord.

4. Hör, Guds helige Son, din Fader tala. 2Hans Röst vill ge dig

Hans heliga Ord så att du kan sprida budskapet om frälsningen

och fridens heliga tid över världen. Vi samlas vid Guds tron i

dag, den stilla plats i sinnet där Han för evigt bor, i den helighet

som Han skapade och aldrig kommer att lämna.

5. Han har inte väntat med att ge dig Sitt Ord tills du ger tillbaka

ditt sinne till Honom. Han har inte dolt Sig Själv för dig medan

du har vandrat bort från Honom en liten stund. Han bryr sig

inte om de illusioner du har om dig själv. Han känner Sin Son,

och vill att han skall förbli del av Honom trots hans drömmar;

trots hans galenskap att tro att hans vilja inte är hans egen.

6. I dag talar Han till dig. Röst väntar på din tystnad, för

Hans Ord kan inte höras förrän ditt sinne är tyst en stund, och

meningslösa önskningar har stillats. Vänta i stillhet på Hans

Ord. Det finns en frid i dig som du kan kalla på i dag för att få

hjälp att göra ditt heligaste sinne redo att höra Rösten för dess

Skapare tala.

7. Ägna vid tre tillfällen i dag, på tider som är mest lämpade för

tystnad, tio minuter åt att inte lyssna på världen, och välj i stället

att stilla lyssna till Guds Ord. Han talar till dig från en plats som

är närmare än ditt hjärta. Hans Röst är närmare än din hand.

Hans Kärlek är allt vad du är, och vad Han är; densamme som

du, och du densamme som Han.

8. Det är din röst du lyssnar till, när Han talar till dig. Det är ditt

Ord Han talar. Det är Ordet om frihet och frid, om viljans och

syftets enhet, utan någon separation eller splittring i Faderns och

Sonens enda Sinne. Lyssna i stillhet till ditt Själv i dag, och låt

Honom tala om för dig att Gud aldrig har lämnat Sin Son, och att

du aldrig har lämnat ditt Själv.

9. Var bara stilla. Du kommer inte att behöva någon annan regel

än denna för att låta dagens övning lyfta dig över världens tänkande,

och frigöra ditt sanna seende från kroppens ögon. Var bara stilla och lyssna. Du kommer att höra Ordet i vilket Guds

Sons Vilja förenar sig med sin Faders Vilja, ett med den, utan

några illusioner som står mellan det helt odelbara och sanna. Var

stilla ett ögonblick efter varje timme i dag, och påminn dig själv

att du har ett särskilt syfte den här dagen; att i stillhet ta emot

Guds Ord.

Lämna ett svar