Dagens EKIMlektion 6 april

LEKTION 96

Frälsningen kommer från mitt enda Själv.

1. Fastän du är ett enda Själv upplever du dig som två; som både

god och ond, kärleksfull och hatisk, som sinne och som kropp.

Denna känsla av att vara uppdelad i motsatser framkallar känslor

av akut och ständig konflikt, och leder till desperata försök att

förena de motsägelsefulla aspekterna i denna självuppfattning.

Du har sökt många sådana lösningar, och ingen av dem har fungerat.

De motsatser du ser i dig själv kommer aldrig att vara förenliga.

Bara en av dem existerar.

2. Det faktum att sanning och illusion aldrig kan förenas, hur

mycket du än försöker, vilka medel du än använder och var du

än ser problemet, måste accepteras om du vill bli räddad. Så

länge som du inte har accepterat detta, kommer du att försöka

dig på en ändlös lista över mål som du inte kan nå; förbruka en

orimlig mängd tid och kraft, hopp och tvivel, varje försök lika

fruktlöst som det förra, och lika odugligt som det nästa med säkerhet

kommer att vara.

3. Problem som inte har någon mening kan inte lösas inom ramen

där de uppstod. Två själv i konflikt är ett tillstånd som inte kan

lösas, och gott och ont har ingen mötesplats. Det själv som du

gjorde kan aldrig vara ditt Själv, inte heller kan ditt Själv delas i två

och fortfarande vara vad Det är och för evigt måste vara. Ett sinne

och en kropp kan inte båda existera. Gör inget försök att förena de

två, för båda förnekar att den andre kan vara verklig. Om du är en

kropp är ditt sinne borta från din självbild, för det har ingen plats

där det verkligen skulle kunna vara del av dig. Om du är ande, då

måste kroppen vara meningslös för din verklighet.

4. Anden använder sinnet som medel för att finna sitt Självs

uttryck. Och sinnet som tjänar anden har frid och är fyllt av

glädje. Dess makt kommer från anden, och lyckligt fullgör det

sin funktion här. Men sinnet kan också se sig självt som skilt från

anden, och varsebli sig i en kropp som det förväxlar med sig

självt. Utan sin funktion har det då ingen frid, och lycka är

främmande för dess tankar.

5. Men när sinnet är åtskilt från anden kan det inte tänka. Det

har förnekat Källan till sin styrka, och ser sig självt som hjälplöst,

begränsat och svagt. Dissocierat nu från sin funktion tror det att

det är ensamt och åtskilt, attackerat av arméer som gått samman

mot det, och gömmer sig i kroppens bräckliga stöd. Nu måste

det förena olikt med likt, för detta är vad det tror att det är till för.

6. Slösa inte bort mer tid på detta. Vem kan lösa de vettlösa

konflikter som en dröm presenterar? Vad skulle lösningen verkligen

innebära? Vilket syfte skulle den kunna tjäna? Vad är den

till för? Frälsningen kan inte göra illusioner verkliga, inte heller

lösa ett problem som inte existerar. 7Du kanske hoppas att den

kan det. Men skulle du vilja att Guds plan för Sin älskade Sons

befrielse skulle förorsaka honom smärta, och inte kunna befria

honom?

7. Ditt Själv behåller Sina tankar, och de stannar kvar i ditt sinne

och i Guds Sinne. Den Helige Ande bevarar frälsningen i ditt

sinne, och erbjuder det vägen till frid. Frälsningen är en tanke

som du delar med Gud eftersom Hans Röst accepterade den åt

dig, och svarade i ditt namn att den var fullbordad. Således bevaras

frälsningen bland de tankar som ditt Själv håller kära och

omhuldar åt dig.

8. Vi skall i dag försöka finna denna tanke vars närvaro i ditt

sinne garanteras av Honom Som talar till dig från ditt enda Själv.

Under vår fem minuters övningsstund varje timme skall vi söka

efter Honom i ditt sinne. Frälsningen kommer från detta enda

Själv genom Honom Som är bron mellan ditt sinne och Det. Vänta

tålmodigt, och låt Honom tala till dig om ditt Själv, och om vad

ditt sinne kan göra när det är återställt till Det, och det står det

fritt att tjäna Dess Vilja.

9. Börja med att säga detta:

Frälsningen kommer från mitt enda Själv. Dess tankar är

mina för att jag skall använda dem.

Sök sedan Dess tankar, och gör anspråk på dem som dina egna.

Detta är dina egna verkliga tankar som du har förnekat, och du

har låtit ditt sinne irra runt i en värld av drömmar för att finna

illusioner i deras ställe. Här är dina tankar, de enda du har.

Frälsningen finns ibland dem; finn den där.

10. Om du lyckas skall de tankar som kommer till dig tala om för

dig att du är räddad, och att ditt sinne har funnit den funktion

som det försökte förlora. Ditt Själv kommer att välkomna ditt

sinne och ge det frid. Med styrkan återställd kommer det åter att

strömma ut från ande till anden i alla ting som skapats av Anden

som Den Själv. Ditt sinne kommer att välsigna alla ting. Förvirringen

är över och du är återställd, för du har funnit ditt Själv.

11. Ditt Själv vet att du inte kan misslyckas i dag. Kanske kommer

ditt sinne att vara osäkert ännu en liten tid. Låt inte detta avskräcka

dig. Den glädje ditt Själv upplever kommer Det att bevara

åt dig, och du kommer till sist att vara fullt medveten om

den. Varje gång du ägnar fem minuter varje timme åt att söka

Honom Som förenar ditt sinne och ditt Själv, erbjuder du Honom

ytterligare en skatt som Han bevarar åt dig.

12. Varje gång du i dag säger till ditt desperata sinne att frälsningen

kommer från ditt enda Själv, lägger du ännu en skatt till

ditt växande förråd. Och allt detta ges till alla som ber om det,

och som vill acceptera gåvan. Tänk således på hur mycket som

ges till dig för att ge i dag, så att det kan ges till dig!

Lämna ett svar