Dagens EKIMlektion 1 april

LEKTION 91

Mirakler ses i ljuset.

1. Det är viktigt att komma ihåg att mirakler och sant seende

ovillkorligen hör samman. Detta behöver upprepas och upprepas

ofta. Det är en central tankegång i ditt nya tankesystem och i

den varseblivning som det framkallar. Miraklet är alltid där.

Dess närvaro orsakas inte av ditt sanna seende; dess frånvaro är

inte resultatet av att du inte kan se. Det är endast din medvetenhet

om mirakler som påverkas. Du kommer att se dem i ljuset;

du kommer inte att se dem i mörkret.

2. För dig är därför ljuset avgörande. Så länge som du stannar

kvar i mörkret förblir miraklet osynligt. Därför är du övertygad

om att det inte finns där. Detta är en följd av de premisser som

mörkret kommer från. Att förneka ljuset leder till att du inte kan

varsebli det. Att inte kunna varsebli ljuset är att varsebli mörkret.

Ljuset är då till ingen nytta för dig, även om det finns där.

Du kan inte använda det eftersom du är ovetande om dess närvaro.

Och mörkrets skenbara verklighet gör föreställningen om

ljus meningslös.

3. Att få veta att det du inte ser finns där låter vansinnigt. Det är

mycket svårt att bli övertygad om att det är vansinne att inte se

det som finns där, och att i stället se det som inte finns där. Du

tvivlar inte på att kroppens ögon kan se. Du tvivlar inte på att de

bilder som de visar dig är verkligheten. Du tror på mörkret, inte

på ljuset. Hur kan detta vändas på? För dig är det omöjligt, men

du är inte ensam i detta.

4. Dina ansträngningar, hur små de än kan vara, har ett starkt

stöd. Om du bara kunde inse hur väldig denna styrka är skulle

dina tvivel försvinna. I dag skall vi ägna oss åt att försöka låta

dig känna denna styrka. När du har känt styrkan i dig, som gör

alla mirakler lätta för dig att nå, kommer du inte att tvivla. 5Du

kommer plötsligt att bli medveten om de mirakler som din känsla

av svaghet döljer, när du känner styrkan i dig.

5. Avsätt ungefär tio minuter tre gånger i dag för en stilla stund

när du försöker lämna din svaghet bakom dig. Detta kan du

mycket lätt uppnå genom att säga till dig själv att du inte är en

kropp. Tron kanaliseras i den riktning som du vill, och du instruerar

ditt sinne i enlighet därmed. Din vilja förblir din lärare,

och din vilja har all den styrka som behövs för att göra det den

önskar. Du kan göra dig fri från kroppen om du vill. Du kan

uppleva styrkan i dig.

6. Börja de längre övningsstunderna med det här uttalandet om

det sanna förhållandet mellan orsak och verkan:

Mirakler ses i ljuset.

Kroppens ögon varseblir inte ljuset.

Men jag är inte en kropp. Vad är jag?

Den fråga som det här uttalande slutar med är nödvändig för

våra övningar i dag. Det du tror att du är, är en övertygelse som

måste göras ogjord. Men det du verkligen är måste uppenbaras

för dig. Övertygelsen om att du är en kropp måste rättas, eftersom

den är ett misstag. Sanningen om vad du är ropar på styrkan

i dig för att göra dig medveten om det som misstaget döljer.

7. Om du inte är en kropp, vad är du då? Du måste vara medveten

om vad den Helige Ande använder för att ersätta bilden av en

kropp i ditt sinne. Du måste känna någonting som du kan sätta

din tilltro till när du tar bort den från kroppen. Du behöver en

verklig upplevelse av någonting annat, någonting solidare och

säkrare; mer värdigt din tro, och som verkligen finns där.

8. Om du inte är en kropp, vad är du då? Ställ dig ärligt den här

frågan, och ägna sedan flera minuter åt att låta dina felaktiga

tankar om dina egenskaper bli rättade, och deras motsatser att

ersätta dem. Säg till exempel:

Jag är inte svag, utan stark.

Jag är inte hjälplös, utan mycket mäktig.

Jag är inte begränsad, utan obegränsad.

Jag tvivlar inte, utan är säker.

Jag är ingen illusion, utan verklighet.

Jag kan inte se i mörkret, men i ljuset.

9. Försök att under den andra delen av övningsstunden uppleva

dessa sanningar om dig själv. Koncentrera dig särskilt på upplevelsen

av styrka. Kom ihåg att all känsla av svaghet associeras

med övertygelsen att du är en kropp, en övertygelse som är felaktig

och inte förtjänar någon tilltro. Försök att låta bli att tro på

den, om så bara ett ögonblick. Allteftersom vi går vidare kommer

du att vänja dig vid att behålla din tro på det mer värdefulla i dig.

10. Slappna av under resten av övningsstunden, förvissad om att

dina ansträngningar, hur ringa de än kan vara, till fullo stöds av

Guds styrka och av alla Hans Tankar. Det är från Dem din styrka

skall komma. Det är genom Deras starka stöd som du kommer

att känna styrkan i dig. De är förenade med dig under den

här övningsstunden, under vilken ditt syfte är detsamma som

Deras. Det är i Deras ljus som du kommer att se mirakler, eftersom

Deras styrka är din. Deras styrka blir dina ögon, så att du

skall kunna se.

11. Påminn dig själv fem eller sex gånger i timmen, med något så

när regelbundna intervaller, att mirakler ses i ljuset. Se också till

att möta frestelser med dagens tankegång. Följande form skulle

kunna vara till hjälp för detta speciella syfte:

Mirakler ses i ljuset. Låt mig inte sluta ögonen på grund av

detta.

Lämna ett svar