Dagens EKIMlektion 14 juli

LEKTION 195

Kärleken är vägen jag vandrar i tacksamhet.

1. Tacksamhet är en lektion som är svår att lära sig för dem som ser

på världen på ett felaktigt sätt. På sin höjd kan de se att de har

det bättre än andra. Och de försöker vara nöjda eftersom andra

tycks lida mer än de. Så ömkliga och förringande sådana tankar

är! För vem har orsak att tacka så länge andra har mindre orsak

att göra det? Och vem skulle kunna lida mindre därför att han

ser någon annan lida mer? Din tacksamhet tillkommer endast

Honom Som fick all orsak till sorg att försvinna överallt i världen.

2. Det är vansinnigt att tacka på grund av lidande. Men det är lika

vansinnigt att låta bli att vara tacksam mot Honom Som erbjuder

dig de säkra medel genom vilka all smärta helas, och lidandet ersätts

av skratt och lycka. Inte heller skulle ens de delvis förnuftiga

kunna vägra att ta de steg som Han anvisar, och följa vägen som

Han utstakar åt dem, för att undkomma ett fängelse som de inte

trodde hade någon dörr till den befrielse de nu varseblir.

3. Din broder är din “fiende“ eftersom du ser honom som en rival

om din frid; en plundrare som tar sin glädje ifrån dig, och inte

lämnar kvar någonting annat än en svart förtvivlan så bitter och

skoningslös att inget hopp finns kvar. Nu är hämnd allt du vill

ha. Nu kan du endast försöka få honom på fall, så att du kan ta

honom med dig i döden, lika värdelös som du; med lika lite kvar

i sina giriga fingrar som i dina.

4. Du erbjuder inte Gud din tacksamhet därför att din broder är

mer slav än du, inte heller skulle du vid dina sinnens fulla bruk

kunna bli rasande om han ser ut att vara mer fri. Kärleken gör

inga jämförelser. Och tacksamhet kan bara vara uppriktig om

den förenas med kärlek. Vi tackar Gud vår Fader för att alla ting

kommer att finna sin frihet i oss. Det kan aldrig vara så att några

befrias medan andra fortfarande är bundna. För vem kan köpslå

i kärlekens namn?

5. Tacka därför, men uppriktigt. Och låt din tacksamhet ge plats

åt alla som vill undkomma tillsammans med dig; de sjuka, de

svaga, de behövande och rädda, de som sörjer en inbillad förlust

eller som tycks känna smärta, som fryser eller hungrar, eller som

vandrar hatets väg och dödens stig. Alla dessa går tillsammans

med dig. Låt oss inte jämföra oss med dem, för då avskiljer vi

dem från vår medvetenhet om den enhet vi delar med dem, liksom

de måste dela den med oss.

6. Vi tackar vår Fader för endast en sak; att vi inte är åtskilda från

något levande ting, och därför ett med Honom. Och vi gläds åt

att inga undantag någonsin kan göras som skulle minska vår helhet,

inte heller försvaga eller förändra vår funktion att fullständiga

Honom Som Själv är fullständigheten. Vi tackar för varje

levande ting, för annars tackar vi för ingenting, och varseblir inte

Guds gåvor till oss.

7. Så låt våra bröder luta sina trötta huvuden mot våra skuldror medan

de vilar en stund. Vi tackar för dem. För om vi kan visa dem vägen till

den frid vi vill finna, står vägen till sist öppen för oss. En gammal dörr

har öppnats igen; ett sedan länge bortglömt Ord genljuder åter i vårt

minne och blir allt tydligare när vi åter är villiga att höra.

8. Så vandra kärlekens väg i tacksamhet. För hatet glöms när vi

lägger jämförelser åt sidan. Vad mer finns kvar som hinder för

friden? Rädslan för Gud är nu ogjord till sist, och vi förlåter utan

att jämföra. Således kan vi inte välja att förbise några ting, och

ändå behålla andra fortfarande undangömda som “synder“. 6När

din förlåtelse är fullständig kommer din tacksamhet att vara total,

för du kommer att se att allt har förtjänat rätten till kärlek

genom att vara kärleksfullt, precis som ditt Själv.

9. I dag lär vi oss att tänka på tacksamhet i stället för på vrede, illvilja

och hämnd. Vi har blivit givna allt. Om vi vägrar att förstå

det, är vi därför inte berättigade till vår bitterhet, och till att varsebli

oss själva som om vi vore på en plats där vi obarmhärtigt

förföljs, där vi plågas utan uppehåll, och förödmjukas utan en

tanke på eller omsorg om oss eller vår framtid. Tacksamhet blir

den enda tanke som vi ersätter dessa vansinniga varseblivningar

med. Gud har brytt sig om oss, och kallar oss Son. Kan det finnas

någonting mer än detta?

10. Vår tacksamhet kommer att bana vägen till Honom, och förkorta

vår inlärningstid långt mer än du någonsin skulle kunna

drömma om. Tacksamheten går hand i hand med kärleken, och

där den ena är måste den andra vara. För tacksamhet är endast

en aspekt av den Kärlek som är hela skapelsens Källa. Gud tackar

dig, Hans Son, för att du är vad du är; Hans Eget fullständigande

och kärlekens Källa, tillsammans med Honom. Din

tacksamhet mot Honom är ett med Hans mot dig. För kärleken

kan inte gå någon annan väg än tacksamhetens väg, och den går

vi som vandrar vägen till Gud.

Lämna ett svar