Dagens EKIMlektion 31 maj

LEKTION 151

Allt är ett eko av Rösten för Gud.

1. Ingen kan döma utifrån ett ofullständigt bevismaterial. Detta är

inte att döma. Det är endast en uppfattning som grundar sig på

okunnighet och tvivel. Dömandets skenbara visshet är enbart en

täckmantel för den ovisshet som det vill dölja. Det behöver ett

irrationellt försvar eftersom det är irrationellt. Och dess försvar

tycks vara starkt, övertygande och utan något tvivel på grund av

alla tvivel som ligger därunder.

2. Du tycks inte tvivla på den värld du ser. Du ifrågasätter egentligen

inte det som visas dig genom kroppens ögon. Inte heller

frågar du varför du tror på det, fastän du för länge sedan lärde

dig att dina sinnen faktiskt vilseleder. Att du in i minsta detalj

tror på vad de berättar är ännu märkligare, när du stannar upp

för att tänka efter hur ofta de faktiskt varit felaktiga vittnesbörd!

Varför skulle du lita så blint på dem? Av vilken annan

anledning än ett underliggande tvivel som du vill dölja genom en

uppvisning av visshet?

3. Hur kan du döma? Din dom vilar på det vittnesbörd som dina

sinnen erbjuder dig. Ändå fanns det aldrig något falskare vittnesbörd

än detta. Men hur skulle du annars döma den värld du

ser? Du sätter en rörande tilltro till det som dina ögon och öron

berättar. Du tror att det som dina fingrar rör vid är verkligt, och

griper om sanningen. Detta är en medvetenhet som du förstår,

och som du tror är verkligare än det som den eviga Rösten för

Gud Själv vittnar om.

4. Kan detta vara att döma? Du har ofta enträget anmodats att

avstå från att döma, men inte därför att det är en rättighet som

skall undanhållas dig. Du kan inte döma. Du kan bara tro på

egots domar, som alla är falska. Det styr noggrant dina sinnen

för att bevisa hur svag du är; hur hjälplös och rädd, hur orolig du

är för rättfärdig bestraffning, hur svart av synd, hur eländig du är

i din skuld.

5. Det talar om för dig att detta ting som det talar om, och som

det ändå vill försvara, är du själv. Och du tror med hårdnackad

visshet att det är så. Men under detta finns det dolda tvivlet kvar

att det som det visar dig som verklighet med en sådan övertygelse

tror det inte självt på. Det är enbart sig självt som det fördömer.

Det är i sig självt som det ser skulden. Det är sin egen

förtvivlan det ser i dig.

6. Hör inte dess röst. De vittnesbörd som det sänder för att bevisa

för dig att dess ondska är din egen är falska, och talar med visshet

om det som de inte vet. Din tilltro till dem är blind eftersom du

inte vill dela de tvivel som deras herre inte fullständigt kan

övervinna. Du tror att tvivel på hans vasaller är tvivel på dig själv.

7. Likväl måste du lära dig att tvivla på att deras bevis kommer

att bana vägen för dig så att du lär känna dig själv, och låta enbart

Rösten för Gud vara Domare över vad som är värdigt din

egen övertygelse. Han kommer inte att tala om för dig att din

broder skall dömas efter vad dina ögon ser hos honom, inte heller

efter vad hans kropps mun säger till dina öron, eller vad dina

fingrars beröring berättar om honom. Han förbigår sådana fåfänga

vittnesbörd som endast bär falskt vittnesbörd om Guds

Son. Han varseblir bara det som Gud älskar, och i det heliga ljuset

av det Han ser försvinner egots alla drömmar om vad du är

inför den prakt som Han ser.

8. Låt Honom vara Domare över vad du är, för Han har en visshet

som är utan tvivel, eftersom den vilar på en Visshet som är så

stor att det är meningslöst att tvivla inför Dess anblick. Kristus

kan inte tvivla på Sig Själv. Rösten för Gud kan endast ära Honom,

och glädjas över Hans fullkomliga, eviga syndfrihet. Den

som Han har dömt kan bara skratta åt skulden, och vill inte

längre leka med syndens leksaker; inte heller bryr han sig om

kroppens vittnesbörd inför hänryckningen över Kristi heliga ansikte.

9. Och det är så Han dömer dig. Acceptera Hans Ord om vad du

är, för Han bär vittnesbörd om skönheten i din skapelse, och om

Sinnet Vars Tanke skapade din verklighet. Vad kan kroppen

betyda för Honom Som känner Faderns och Sonens härlighet?

Vilka viskningar från egot kan Han höra? Vad skulle kunna

övertyga Honom om att dina synder är verkliga? Låt Honom

också vara Domare över allt som ser ut att hända dig i den här

världen. Hans lektioner kommer att göra det möjligt för dig att

överbrygga gapet mellan illusioner och sanningen.

10. Han kommer att ta bort all tilltro som du har satt till smärta,

katastrof, lidande och förlust. Han ger dig det sanna seende som

kan se bortom dessa grymma skenbilder, och kan se Kristi milda

ansikte i dem alla. Du kommer inte längre att tvivla på att endast

gott kan komma till dig som är älskad av Gud, för Han kommer

att döma alla händelser, och lära dig den enda lektion som de alla

innehåller.

11. Han kommer att välja ut de element i dem som står för sanningen,

och bortse från de aspekter som enbart återspeglar fåfänga

drömmar. Och utifrån Sin enda referensram, som är helt

enhetlig och säker, kommer Han att omtolka allt som du ser och

allt som sker, varje omständighet och varje händelse som tycks

beröra dig på något sätt. Och du kommer att se kärleken bakom

hatet, beständigheten i förändringen, renheten i synden, och endast

Himlens välsignelse över världen.

12. Sådan är din uppståndelse, för ditt liv är inte en del av någonting

du ser. Det är bortom kroppen och världen, bortom varje

vittnesbörd om ohelighet, inuti det Heliga, heligt som Det Självt.

I allt och alla kommer Hans Röst inte att tala till dig om någonting

annat än om ditt Själv och din Skapare, Som är ett med Honom.

På så sätt kommer du att se Kristi heliga ansikte i allt, och i

allt inte höra något annat ljud än ekot av Guds Röst.

13. Vi övar utan ord i dag, förutom i början av den stund som vi

tillbringar tillsammans med Gud. Vi inleder dessa stunder med

en enda, långsam upprepning av den tanke som dagen börjar

med. Och sedan ger vi akt på våra tankar, medan vi tyst vänder

oss till Honom Som ser sanningens element i dem. Låt Honom

värdera varje tanke som dyker upp, ta bort drömmens element,

och ge dem tillbaka igen som oförfalskade föreställningar som

inte motsäger Guds Vilja.

14. Ge Honom dina tankar, och som bevis på Sin eviga Kärlek

kommer Han att ge dem tillbaka som mirakler som med glädje

förkunnar den helhet och lycka som är Guds Vilja för Sin Son.

Och allt eftersom varje tanke omvandlas på detta sätt, får den en

helande kraft från Sinnet Som såg sanningen i den, och inte lät

sig vilseledas av det som felaktigt lagts till. Alla spår av fantasi

är borta. Och det som finns kvar förenas i en fullkomlig Tanke

som erbjuder sin fullkomlighet överallt.

15. Tillbringa femton minuter på detta sätt när du vaknar, och ge

med glädje ytterligare femton minuter innan du somnar. Ditt tjänande

börjar när alla dina tankar är renade. På så sätt får du lära

dig att lära Guds Son den heliga lektionen om hans helighet.

Ingen kan låta bli att lyssna när du hör Rösten för Gud ära Guds

Son. Och alla kommer att dela de tankar med dig som Han har

gjort en annan tolkning av i ditt sinne.

16. Sådan är din påsk. Och på så sätt lägger du gåvan av snövita

liljor över världen, och ersätter vittnesbörden om synd och död.

Genom din förvandling förlossas världen, och befrias i glädje från

skulden. Nu lyfter vi vårt uppståndna sinne i glädje och tacksamhet

till Honom Som har återställt vårt sunda förnuft till oss.

17. Och varje timme skall vi minnas Honom Som är frälsningen

och befrielsen. När vi tackar förenar sig världen med oss och

accepterar lyckligt våra heliga tankar som Himlen har rättat och

gjort rena. Nu har vårt tjänande äntligen börjat: att runt världen

föra den glada nyheten att sanningen inte har några illusioner,

och att Guds frid, genom oss, tillhör alla.

Lämna ett svar