Dagens EKIMlektion 17 maj

LEKTION 137

När jag helas, helas jag inte ensam.

1. Dagens tankegång förblir den centrala tanke på vilken frälsningen

vilar. För helandet är motsatsen till världens alla föreställningar

som uppehåller sig vid sjukdom och vid tillstånd av

separation. Sjukdom är att dra sig undan andra, och att avskärma

sig från förening. Den blir en dörr som stängs om ett

separat själv, och håller det isolerat och ensamt.

2. Sjukdom är isolering. För den tycks hålla ett själv åtskilt från alla

de övriga, för att lida av någonting som de andra inte känner. Den

ger kroppen den slutgiltiga makten att göra separationen verklig

och hålla sinnet i isoleringscell, söndersplittrat och bevarat i bitar

genom en solid mur av sjukt kött som det inte kan övervinna.

3. Världen lyder de lagar som sjukdomen tjänar, men helandet är

verksamt oberoende av dem. Det är omöjligt att någon skulle

helas ensam. I sjukdom måste han vara åtskild och separat. Men

helandet är hans eget beslut att bli ett igen, och att acceptera sitt

Själv med alla Dess delar intakta och inte angripna. När han är

sjuk tycks hans Själv vara sönderslitet, och utan den enhet som

ger Det liv. Men helandet fullbordas när han ser att kroppen inte

har någon makt att attackera Guds Sons universella etthet.

4. Sjukdom vill bevisa att lögner måste vara sanningen. Men

helandet visar att sanningen är sann. Den separation som sjukdomen

påtvingar har faktiskt aldrig hänt. Att bli helad är helt

enkelt att acceptera det som alltid har varit den enkla sanningen,

och som alltid kommer att förbli exakt så som den för evigt har

varit. Likväl måste ögon som är vana vid illusioner visas att det

som de ser på är falskt. Därför måste helandet, som sanningen

aldrig behövde, påvisa att sjukdom inte är verklig.

5. Helandet skulle således kunna kallas en motdröm som upphäver

drömmen om sjukdom i sanningens namn, men inte i sanningen

själv. På samma sätt som förlåtelsen förbiser alla synder

som aldrig begåtts, tar helandet bara bort illusioner som inte har

förekommit. På samma sätt som den verkliga världen kommer

att framträda för att ersätta det som aldrig har funnits överhuvudtaget,

erbjuder helandet bara ett återlämnande av de inbillade

tillstånd och falska föreställningar, som drömmar broderar och

gör till bilder av sanningen.

6. Men tro inte att helande är ovärdigt din funktion här. För

antikrist blir mäktigare än Kristus för dem som drömmer att världen

är verklig. Kroppen ser ut att vara mer solid och stabil än

sinnet. Och kärleken blir en dröm, medan rädslan förblir den

enda verklighet som kan ses och rättfärdigas och till fullo förstås.

7. På samma sätt som förlåtelsen lyser bort all synd och den

verkliga världen kommer att inta den plats som det hade som du

har gjort, måste helandet ersätta de fantasier om sjukdom som du

har inför den enkla sanningen. När man har sett hur sjukdomen

försvinner trots alla de lagar som säger att den inte kan vara annat

än verklig, då har frågorna blivit besvarade. Och lagarna kan

inte längre omhuldas, inte heller lydas.

8. Helandet är frihet. För det påvisar att drömmar inte kommer att

segra över sanningen. Helandet delas med andra. Och genom

denna egenskap bevisar det att lagar, som är olika dem som hävdar

att sjukdom är oundviklig, är mäktigare än deras sjukliga

motsatser. Helandet är styrka. För genom dess varsamma hand

övervinns svagheten, och sinnet som var instängt i en kropp är oförhindrat

att förena sig med andra sinnen, så att de för evigt är starka.

9. Helande, förlåtelse och det glädjefulla utbytet av hela världen

av sorg mot en värld där sorg inte kan komma in, är de medel

genom vilka den Helige Ande uppmanar dig att följa Honom.

Hans varsamma lektioner lär dig hur lätt frälsningen kan bli din;

hur lite du behöver öva för att låta Hans lagar ersätta dem som

du gjorde för att göra dig till dödens fånge. Hans liv blir ditt

eget, när du utsträcker den lilla hjälp som Han ber om för att befria

dig från allt som någonsin orsakade dig smärta.

10. Och när du låter dig själv bli helad, ser du hur alla runt omkring

dig, eller som du kommer att tänka på, eller som du berör

eller som inte tycks ha någon kontakt med dig, helas tillsammans

med dig. Kanske du inte kommer att känna igen dem alla, inte

heller inse hur stort ditt erbjudande är till hela världen, när du

låter helandet komma till dig. Men du helas aldrig ensam. Och

oräkneliga skaror kommer att ta emot den gåva som du tar emot

när du helas.

11. De som helas blir helandets redskap. Inte heller förflyter

någon tid mellan det ögonblick de helas och all den helande nåd

som det är dem förunnat att ge. Det som står i motsats till Gud

existerar inte, och den som inte accepterar det i sitt sinne blir en

fristad där de trötta kan stanna för att vila. För här ges sanningen,

och här förs alla illusioner till sanningen.

12. Vill du inte erbjuda Guds Vilja en tillflyktsort? Du inbjuder

bara ditt Själv att vara i sitt eget hem. Och kan denna inbjudan

avvisas? Be att det oundvikliga skall hända, och du kommer aldrig

att misslyckas. Det andra valet är bara att be om att det skall

vara som inte kan vara, och detta kan inte lyckas. I dag ber vi att

endast sanningen skall uppta våra sinnen; att helandets tankar

den här dagen skall gå ut från det som är helat till det som ännu

måste helas, i medvetenhet om att båda kommer att ske som ett.

13. Varje hel timme skall vi komma ihåg att vår funktion är att låta

vårt sinne bli helat, så att vi kan föra helandet till världen, och

byta ut förbannelse mot välsignelse, smärta mot glädje och separation

mot Guds frid. Är det inte värt att ägna en minut varje

timme åt att ta emot en gåva som denna? Är inte en kort stund

ett ringa pris att betala för gåvan av allt?

14. Men vi måste vara förberedda på en sådan gåva. Och därför

skall vi börja dagen med detta, och ägna tio minuter åt dessa tankar

som vi också på kvällen skall avsluta dagen med:

När jag helas helas jag inte ensam. Och jag vill dela mitt

helande med världen, så att sjukdom kan förvisas från sinnet

hos Guds ende Son Som är mitt enda Själv.

15. Låt helandet ske genom dig just den här dagen. Och medan du

vilar i stillhet, var beredd att ge så som du tar emot, att bara behålla

det du ger, och att ta emot Guds Ord som ersättning för alla

de dåraktiga tankar som du någonsin tänkt. Nu samlas vi för att

göra allt friskt som förut var sjukt, och erbjuda välsignelse där

det förut fanns attack. Inte heller kommer vi att låta den här

funktionen glömmas bort medan timmarna går, och vi minns

vårt syfte med denna tanke:

När jag helas, helas jag inte ensam. Och jag vill välsigna

mina bröder, för jag vill helas tillsammans med dem, så som

de helas tillsammans med mig.

Lämna ett svar