Dagens EKIMlektion 16 maj

LEKTION 136

Sjukdom är ett försvar mot sanningen.

1. Ingen kan hela om han inte förstår vilket syfte sjukdomen tycks

tjäna. För då förstår han också att syftet med den inte har någon

mening. Eftersom den är utan orsak och inte har någon meningsfull

avsikt av något slag, kan den inte finnas överhuvudtaget.

När man inser detta, sker helandet automatiskt. Det driver bort

denna meningslösa illusion på samma sätt som för dem alla till

sanningen, och lämnar dem helt enkelt där för att försvinna.

2. Sjukdom är ingen tillfällighet. I likhet med alla försvar är den

ett vansinnigt redskap för självbedrägeri. Och i likhet med alla

de andra är dess syfte att dölja verkligheten, attackera den, förändra

den, göra den orimlig, förvränga den, förvanska den eller

reducera den till en liten hög av delar som inte hänger ihop.

Målet med alla försvar är att hindra sanningen från att vara hel.

Delarna ses som om varje del var en helhet i sig själv.

3. Försvar är inte oavsiktliga, inte heller görs de utan medvetenhet.

De är hemliga, magiska trollspön som du svänger när sanningen

tycks hota det som du vill tro. De ser ut att vara omedvetna

bara på grund av den snabbhet med vilken du väljer att

använda dem. Under denna sekund, eller till och med mindre,

när valet görs, förstår du exakt vad det är du försöker göra, och

tror sedan att det är gjort.

4. Vem, om inte du själv, utvärderar ett hot, beslutar att det är

nödvändigt att fly, och sätter upp en rad försvar för att minska

hotet som bedömts som verkligt? Allt detta kan inte göras omedvetet.

Men efteråt kräver din plan att du måste glömma att det

var du som gjorde det, så att det ser ut som att det inte var din

egen avsikt; en händelse bortom ditt sinnestillstånd, ett resultat

med en faktisk verkan på dig, i stället för att ha satts i verket av

dig.

5. Det är denna snabba glömska av den roll du spelar i att utforma

din “verklighet“ som gör att försvaren tycks vara bortom

din egen kontroll. Men det du har glömt kan bli ihågkommet,

förutsatt att du är villig att ompröva beslutet som är dubbelt

skyddat genom glömskan. Att du inte kommer ihåg det är bara

ett tecken på att det här beslutet fortfarande gäller, vad dina

önskningar anbelangar. Blanda inte ihop detta med fakta.

Försvar gör att fakta inte känns igen. Deras avsikt är att göra detta,

och det är detta de gör.

6. Varje försvar tar fragment ur helheten, sätter ihop dem utan

hänsyn till alla deras sanna förhållanden, och bygger på så sätt

upp illusioner av en helhet som inte finns. Det är denna process

som framkallar hot, och inte det resultat som kan bli följden. När

delar rycks bort från helheten och ses som separata och hela i sig

själva, blir de symboler som står för attack på helheten; framgångsrika

i sin verkan, och aldrig mer sedda som hela. Och ändå

har du glömt att de bara står för ditt eget beslut om vad som bör

vara verkligt, för att ersätta det som är verkligt.

7. Sjukdom är ett beslut. Det är ingenting som händer dig helt

oväntat, som gör dig svag och som för med sig lidande. Det är

ett val du gör, en plan du gör upp, när sanningen för ett ögonblick

visar sig i ditt eget vilseledda sinne, och hela din värld tycks

vackla och vara på väg att falla. Nu är du sjuk, så att sanningen

kan ge sig iväg och inte längre hota det du har åstadkommit.

8. Hur tror du att sjukdom skall kunna skydda dig för sanningen?

Eftersom den bevisar att kroppen inte är skild från dig,

måste du vara skild från sanningen. Du plågas av smärtor eftersom

kroppen gör det, och i denna smärta blir du ett med den. På

så sätt bevaras din “sanna“ identitet, och den egendomliga, påträngande

tanken att du skulle kunna vara någonting annat än

den här lilla högen stoft tystas och stillas. För märk väl, detta

stoft kan få dig att lida, förvrida dina lemmar och stanna ditt

hjärta, befalla dig att dö och upphöra att finnas till.

9. Således är kroppen starkare än sanningen som ber dig att leva,

men som inte kan segra över ditt val att dö. Och följaktligen är

kroppen mäktigare än det eviga livet, Himlen bräckligare än helvetet,

och Guds plan för Sin Sons frälsning motsatt av ett beslut

starkare än Hans Vilja. Hans Son är stoft, Fadern ofullständig,

och kaos sitter i triumf på Hans tron.

10. Sådan är din planering för ditt eget försvar. Och du tror att

Himlen bävar inför sådana galna attacker som dessa, där Gud

gjorts blind av dina illusioner, sanningen förvandlats till lögner,

och hela universum gjorts till slav under lagar som dina försvar

vill påtvinga det. Men vem tror på illusioner förutom den som

har hittat på dem? Vem annars kan se dem, och påverkas av

dem som om de vore sanningen?

11. Gud vet ingenting om dina planer på att förändra Hans Vilja.

Universum förblir oberört av de lagar med vilka du tänkte styra

det. Och Himlen har inte underkastat sig helvetet, inte heller

livet döden. Du kan bara välja att tro att du dör, eller lider av

sjukdom eller att du på något sätt förvränger sanningen. Det

som är skapat är oberoende av allt detta. Försvar är planer på att

besegra det som inte kan attackeras. Det som är oföränderligt kan

inte förändras. Och det som är helt utan synd kan inte synda.

12. Detta är den enkla sanningen. Den vädjar varken till makt

eller seger. Den kräver inte lydnad, inte heller försöker den bevisa

hur ömkliga och fruktlösa dina försök är att planera försvar

som skulle förändra den. Sanningen vill bara ge dig lycka, för

detta är dess syfte. Kanske suckar den en smula när du kastar

bort dess gåvor, och likväl vet den, med fullkomlig visshet, att

det Gud vill för dig måste tas emot.

13. Det är detta faktum som visar att tiden är en illusion. För tiden

låter dig tro att det Gud har givit dig inte är sanningen just nu,

som den ofrånkomligen måste vara. Guds Tankar är helt oberoende

av tiden. För tiden är bara ytterligare ett meningslöst försvar

som du har upprättat mot sanningen. Likväl finns det Han

vill här, och du förblir som Han skapade dig.

14. Sanningen har en makt långt utöver försvar, för inga illusioner

kan finnas kvar där sanningen har tillåtits komma in. Och den

kommer till varje sinne som lägger ner sina vapen och slutar att

leka med dårskaper. Den går att finna när som helst; i dag, om

du väljer att öva dig i att önska sanningen välkommen.

15. Detta är vårt mål i dag. Och två gånger skall vi ägna en kvart

åt att be att sanningen skall komma till oss och göra oss fria. Och

sanningen skall komma, för den har aldrig varit skild från oss.

Den väntar bara på just denna inbjudan som vi gör i dag. Vi

inleder den med en helande bön för att hjälpa oss att höja oss över

våra försvar, och låta sanningen vara som den alltid har varit:

Sjukdom är ett försvar mot sanningen. Jag skall acceptera

sanningen om vad jag är, och låta mitt sinne helas fullständigt

i dag.

16. Helandet kommer blixtsnabbt att sprida sig i ditt öppna sinne,

allt eftersom friden och sanningen framträder för att inta krigets

och fåfänga inbillningars plats. Det kommer inte att finnas några

mörka hörn som sjukdomen kan dölja och fortsätta att försvara

mot sanningens ljus. Det kommer inte att finnas några otydliga

figurer från dina drömmar kvar i ditt sinne, inte heller deras

tvivelaktiga och meningslösa traktan efter dubbla syften som de

besinningslöst söker. Det kommer att helas från alla de sjukliga

önskemål som det försökte få kroppen att åtlyda.

17. Nu helas kroppen eftersom källan till sjukdomen har blivit

mottaglig för lindring. Och du kommer att förstå att du har övat

rätt genom detta: kroppen skall inte känna någonting överhuvudtaget.

Om du har lyckats med detta, kommer det inte att

finnas någon känsla varken av att må dåligt eller bra, av smärta

eller njutning. I sinnet finns det överhuvudtaget ingen reaktion

på det som kroppen gör. Dess användbarhet finns kvar och ingenting

annat.

18. Du kanske inte inser att detta tar bort de begränsningar som

du har lagt på kroppen genom de syften du gav den. När dessa

läggs åt sidan, kommer den styrka kroppen har att alltid vara

tillräcklig för att tjäna alla verkligt användbara syften. Kroppens

hälsa garanteras till fullo, eftersom den inte begränsas av tid, av

väder eller av trötthet, av mat eller dryck, eller av några andra

lagar som du lät den underkasta sig tidigare. Du behöver inte

göra någonting nu för att göra den frisk, för sjukdom har blivit

omöjlig.

19. Men detta skydd behöver upprätthållas genom noggrann vaksamhet.

Om du låter ditt sinne hysa tankar på attack, hemfalla åt

att döma eller åt att göra upp planer för framtida ovissheter, då

har du åter kommit på avvägar och åstadkommit en kroppslig

identitet som kommer att attackera kroppen, för sinnet är sjukt.

20. Om detta skulle ske, rätta då ögonblickligen till det genom att

inte låta dina försvar skada dig längre. Låt dig inte förvirras när

det gäller vad som måste helas, utan säg till dig själv:

Jag har glömt vad jag verkligen är, för jag trodde att min

kropp var jag. Sjukdom är ett försvar mot sanningen. Men

jag är inte en kropp. Och mitt sinne kan inte attackera.

Därför kan jag inte vara sjuk.

Lämna ett svar