Dagens EKIMlektion 14 maj

LEKTION 134

Låt mig varsebli förlåtelsen som den är.

1. Låt oss repetera vad det innebär att “förlåta“, för det har en

benägenhet att bli förvrängt och att varseblivas som någonting

som innebär att orättvist avstå från en rättmätig vrede, som en

obefogad och oförtjänt gåva, och som ett fullständigt förnekande

av sanningen. Utifrån ett sådant synsätt måste förlåtelse ses som

en rent excentrisk dårskap, och den här kursen måste tyckas

grunda frälsningen på en nyck.

2. Det här förvrängda sättet att se på vad förlåtelsen innebär är

lätt att rätta, när du kan acceptera att du inte ombeds att förlåta

det som är sant. Den måste begränsas till det som är falskt. Den

är ovidkommande för allt utom för illusioner. Sanningen är

Guds skapelse, och att förlåta den är meningslöst. All sanning

tillhör Honom, återspeglar Hans lagar och utstrålar Hans Kärlek.

Behöver detta förlåtas? Hur kan du förlåta de som är utan synd

och evigt välvilliga?

3. Den största svårigheten du har för din del för att uppriktigt

kunna förlåta är att du fortfarande tror att du måste förlåta sanningen,

och inte illusionerna. Du ser förlåtelsen som ett fåfängt

försök att se förbi det som finns där; att förbise sanningen i ett

grundlöst försök att vilseleda dig själv genom att göra en illusion

sann. Detta förvrängda synsätt återspeglar bara det grepp som

föreställningen om synd fortfarande har om ditt sinne, så som du

ser dig själv.

4. Eftersom du tror att dina synder är verkliga, ser du förlåtelsen

som villfarelse. För det är omöjligt att tro att synden är sann och

inte tro att förlåtelsen är en lögn. På så sätt är förlåtelsen faktiskt

ingenting annat än en synd, som allt annat. Den säger att sanningen

är falsk, och ler mot de korrumperade som om de vore

lika oförvitliga som gräs; lika vita som snö. Den vilseleder sig

själv i sin tro på vad den kan uppnå. Den vill se det uppenbart

felaktiga som rätt; det avskyvärda som gott.

5. Förlåtelsen är ingen räddning när den ses på det sättet. Den är

bara ytterligare ett tecken på att synd är oförlåtlig, i bästa fall

någonting som måste döljas, förnekas eller kallas för någonting

annat, för förlåtelsen är ett förräderi mot sanningen. Skuld kan

inte förlåtas. Om du syndar varar din skuld för evigt. De som

blir förlåtna utifrån synsättet att deras synder är verkliga blir

obarmhärtigt hånade och dubbelt fördömda; först av sig själva

för det som de tror att de har gjort, och ännu en gång av dem som

förlåter dem.

6. Det är syndens overklighet som gör förlåtelsen naturlig och

helt förnuftig, en stor lättnad för dem som erbjuder den: en tyst

välsignelse där den tas emot. Den understödjer inte illusioner,

utan samlar försiktigt ihop dem med ett litet skratt och lägger

dem varsamt vid sanningens fötter. Och där försvinner de fullständigt.

7. Förlåtelsen är det enda som representerar sanningen i den här

världens illusioner. Den ser deras intet, och ser rakt igenom de

tusentals former som de kan visa sig i. Den ser på lögner, men

låter sig inte vilseledas. Den fäster inget avseende vid de

självanklagande skriken från syndare, galna av skuld. Den ser

på dem med lugna ögon, och säger bara till dem: “Min broder,

det du tror är inte sanningen.“

8. Förlåtelsens styrka är dess ärlighet, som är så ofördärvad att

den ser illusioner som illusioner, inte som sanning. Det är på

grund av detta som förlåtelsen blir det som öppnar ögonen vid

åsynen av lögner; den store återställaren av den enkla sanningen.

Genom sin förmåga att förbise det som inte finns, öppnar den

vägen till sanningen som har varit blockerad av drömmar om

skuld. Nu står det dig fritt att följa den väg som din sanna förlåtelse

öppnar för dig. För om en broder har tagit emot denna

gåva av dig, står dörren öppen för dig själv.

9. Det finns ett mycket enkelt sätt att hitta dörren till sann förlåtelse,

och varsebli att den står välkomnande vidöppen. När du

känner dig frestad att anklaga någon för synd i någon form, tillåt

då inte ditt sinne att uppehålla sig vid det som du tycker att han

har gjort, för då vilseleder du dig själv. Fråga i stället: “Skulle jag

anklaga mig själv för detta?“

10. På så vis kommer du att se valalternativen på ett sätt som gör

det meningsfullt att välja, och som håller ditt sinne så fritt från

skuld och smärta som Gud Själv hade för avsikt att det skulle vara,

och som det i sanning är. Det är endast lögner som fördömer. I

sanningen är oskulden det enda som finns. Förlåtelsen står mellan

illusioner och sanningen; mellan den värld du ser och den som

ligger bortom; mellan skuldens helvete och Himlens port.

11. Över denna bro, lika mäktig som Kärleken som lade sina

välsignelser på den, förs alla drömmar om ondska och hat och

attack tyst till sanningen. De behålls inte så att de kan svälla och

skräna, och skrämma den dåraktige drömmare som tror på dem.

Han har varsamt väckts ur sin dröm genom att förstå, att det han

trodde att han såg aldrig fanns. Och nu kan han inte känna att

all räddning har nekats honom.

12. Han behöver inte kämpa för att rädda sig själv. Han behöver

inte döda drakarna som han trodde förföljde honom. Inte heller

behöver han resa de tunga murarna av sten och dörrarna av järn

som han trodde skulle ge honom trygghet. Han kan ta bort den

otympliga och odugliga rustningen som gjorts för att kedja fast

hans sinne vid rädsla och förtvivlan. Hans steg är lätta, och när

han lyfter foten för att ta ett steg framåt lämnas en stjärna kvar,

för att visa vägen åt dem som följer honom.

13. Förlåtelse måste övas, för världen kan inte varsebli dess

mening, inte heller tillhandahålla någon vägledare för att lära dig

dess barmhärtighet. Det finns ingen tanke i hela världen som

leder till förståelse för de lagar den följer, inte heller för den

Tanke den återspeglar. Den är lika främmande för världen som

din egen verklighet. Och likväl förenar den ditt sinne med verkligheten

i dig.

14. I dag skall vi öva sann förlåtelse, så att tiden för förening inte

fördröjs ännu mer. För vi vill möta vår verklighet i frihet och i

frid. Våra övningar blir de fotspår som lyser upp vägen för alla

våra bröder, som kommer att följa oss till den verklighet vi delar

med dem. Låt oss för att kunna genomföra detta ägna en kvart

två gånger i dag åt det, och tillbringa den med den Vägledare

Som förstår förlåtelsens mening och som sändes till oss för att

lära oss den.

Låt oss be Honom:

Låt mig varsebli förlåtelsen som den är.

15. Välj sedan en broder enligt Hans anvisningar, och gör en förteckning

över hans “synder“, allteftersom de en efter en dyker upp i

ditt sinne. Se till att du inte uppehåller dig speciellt vid någon av

dem, utan förstå att du bara använder hans “förseelser“ för att

rädda världen från alla föreställningar om synd. Tänk en kort

stund på alla de onda ting du tänkte om honom, och fråga dig

varje gång: “Skulle jag fördöma mig själv för detta?“

16. Låt honom bli fri från alla de tankar du hade om synd i honom.

Och nu är du redo för frihet. Om du hittills har övat villigt och

ärligt kommer du att börja känna att du lyfts upp, att tyngden

över ditt bröst minskar, och att du får en djup och tydlig känsla

av lättnad. Den återstående tiden bör ägnas åt att känna befrielsen

från alla de tunga bojor du försökte lägga på din broder, men

som lades på dig själv.

17. Förlåtelse bör övas hela dagen, för många gånger kommer du

fortfarande att glömma dess mening och attackera dig själv. När

detta sker, tillåt då ditt sinne att se igenom denna illusion medan

du säger till dig själv:

Låt mig varsebli förlåtelsen som den är. Skulle jag anklaga

mig själv för detta? Jag skall inte lägga denna boja på mig

själv.

I allt du gör, kom ihåg detta:

Ingen korsfästs ensam, och ingen kan ensam komma in i

Himlen.

Lämna ett svar