Dagens EKIMlektion 6 maj

LEKTION 126

Allt jag ger ges till mig själv.

1. Dagens tankegång, fullständigt främmande för egot och för

världens tänkande, är avgörande för den tankeomvändning som

den här kursen kommer att medföra. Om du trodde på detta

uttalande skulle det inte vara något problem med fullständig

förlåtelse, visshet om målet, och säker riktning. Du skulle förstå

medlet genom vilket frälsningen kommer till dig, och skulle inte

tveka att använda det nu.

2. Låt oss tänka på vad det är du faktiskt tror på i stället för på

den här tankegången. För dig verkar det som om andra människor

är åtskilda från dig, och att de kan uppföra sig på sätt som

inte har någonting med dina tankar att göra, inte heller dina med

deras. Därför har din inställning inte någon verkan på dem, och

deras vädjan om hjälp är inte på något sätt relaterad till din egen.

Du tror vidare att de kan synda utan att det påverkar din varseblivning

av dig själv, medan du kan döma deras synder, och

ändå undgå fördömande och leva i frid.

3. När du “förlåter“ en synd, tjänar du ingenting på det direkt.

Du är barmhärtig mot någon som inte är värd det, bara för att

visa att du är bättre, och att du befinner på ett högre plan än den

som du förlåter. Han har inte förtjänat din barmhärtiga tolerans,

som du ger till någon som är ovärdig denna gåva, eftersom hans

synder har gjort att han inte längre kan vara verkligt jämbördig

med dig. Han har ingen rätt till din förlåtelse. Den erbjuder honom

en gåva, men knappast dig.

4. Således är det i grund och botten felaktigt att förlåta; en barmhärtig

nyck, välvillig men likväl oförtjänt, en gåva som ges ibland

och undanhålls ibland. Eftersom den är oförtjänt är det rätt att

undanhålla den, inte heller är det rättvist att du skall lida när den

undanhålls. Den synd du förlåter är inte din egen. Någon åtskild

från dig begick den. Och om du då är barmhärtig mot honom

genom att ge honom det som han inte förtjänar, är gåvan

lika lite din som hans synd var.

5. Om detta vore sant har förlåtelsen ingen grund som den kan

vila tillförlitligt och säkert på. Den är en egenhet enligt vilken du

ibland väljer att med överseende ge en oförtjänt frist. Likväl förblir

det din rätt att inte låta syndaren slippa undan den berättigade

återbetalningen för sin synd. Tror du att Himlens Herre

skulle tillåta att världens frälsning var beroende av detta? 5Skulle

inte Hans omsorg om dig verkligen vara liten, om din frälsning

grundade sig på en nyck?

6. Du förstår inte förlåtelsen. Som du ser den, är den bara en

broms för en öppen attack, och kräver inte någon rättelse i ditt

sinne. Den kan inte ge dig frid så som du varseblir den. Den är

inte något medel för din befrielse från det som du ser i någon

annan än dig själv. Den har ingen makt att återupprätta din enhet

med honom i din medvetenhet. Den är inte det som Gud

hade för avsikt att den skulle vara för dig.

7. Eftersom du inte har givit Honom den gåva som Han ber dig

om, kan du inte förstå Hans gåvor, och tror att Han inte har givit

dem till dig. Men skulle Han be dig om en gåva om den inte var

för dig? Skulle Han kunna vara nöjd med tomma gester, och

bedöma sådana ynkliga gåvor som värdiga Sin Son? Frälsningen

är en bättre gåva än så. Och sann förlåtelse, som är medlet genom

vilket den uppnås, måste hela det sinne som ger, därför att

ge är att få. Det som inte har tagits emot har inte givits, men det

som har givits måste ha tagits emot.

8. I dag skall vi försöka förstå sanningen att givare och mottagare

är densamme. Du behöver hjälp med att förstå detta, eftersom

det är så främmande för de tankar du är van vid. Men Hjälpen

du behöver finns där. Ge Honom din tillit i dag, och be Honom

att Han delar dina övningar i sanning i dag. Och om så du bara

fångar en liten skymt av den befrielse som ligger i tankegången

vi övar i dag, är detta en härlighetens dag för världen.

9. Ägna femton minuter två gånger i dag åt att försöka förstå

dagens tankegång. Detta är den tanke genom vilken förlåtelsen

intar sin rätta plats i din prioritering. Detta är den tanke som

kommer att befria ditt sinne från allt som hindrar förståelsen för

vad förlåtelse innebär, och låter dig inse dess värde för dig.

10. Slut dina ögon under tystnad mot den värld som inte förstår

förlåtelse, och sök en tillflyktsort på den stilla plats där tankar

förändras och falska övertygelser läggs undan. Upprepa dagens

tankegång och be om hjälp att förstå vad den verkligen innebär.

Var villig att låta dig undervisas. Var glad över att höra sanningens

och helandets Röst tala till dig, och du kommer att förstå

orden Han säger, och inse att det är dina egna ord Han talar till

dig.

11. Påminn dig så ofta du kan att du har ett mål i dag; ett mål som

gör den här dagen speciellt värdefull för dig och alla dina bröder.

Låt inte ditt sinne länge glömma detta mål, utan säg till dig själv:

Allt jag ger ges till mig själv. Den hjälp jag behöver för att

lära mig att detta är sant är med mig nu. Och jag skall lita

på Honom.

Var sedan tyst en stund, och öppna ditt sinne för Hans rättelse

och Hans Kärlek. Och det du hör från Honom kommer du att

tro, för det Han ger kommer att tas emot av dig.

Lämna ett svar