Dagens EKIMlektion 12 februari

LEKTION 43

Gud är min Källa. Jag kan inte se

åtskild från Honom.

1. Varseblivning är inte en egenskap hos Gud. Hans rike är

kunskapen. Likväl har Han skapat den Helige Ande som Medlare

mellan varseblivning och kunskap. Utan denna länk till Gud

skulle varseblivningen för evigt ha ersatt kunskapen i ditt sinne.

Med denna länk till Gud kommer varseblivningen att bli så förändrad

och renad att den kommer att leda till kunskap. Detta är

dess funktion så som den Helige Ande ser den. Därför är detta i

sanning dess funktion.

2. I Gud kan du inte se. Varseblivningen har ingen funktion i

Gud, och existerar inte. Likväl har varseblivningen ett synnerligen

viktigt syfte i frälsningen, vilken är att göra ogjort det som

aldrig var. Gjord av Guds Son för ett oheligt syfte måste den bli

det medel som återställer hans helighet till hans medvetenhet.

Varseblivningen har ingen mening. Men den Helige Ande ger

den en mening som är mycket nära Guds. Den helade varseblivningen

blir det medel genom vilket Guds Son förlåter sin broder,

och således förlåter sig själv.

3. Du kan inte se åtskild från Gud eftersom du inte kan vara

åtskild från Gud. Vad du än gör, gör du det i Honom, eftersom

vad du än tänker, tänker du med Hans Sinne. Om sant seende är

verkligt, och det är verkligt i den utsträckning som det delar den

Helige Andes syfte, då kan du inte se åtskild från Gud.

4. Tre övningsstunder på fem minuter vardera behövs i dag, en

så tidigt och en så sent som möjligt på dagen. Den tredje kan

göras vid den tidpunkt som efter omständigheter och beredvillighet

passar bäst och är mest lämplig. Upprepa i början av dessa

övningar dagens tankegång för dig själv med öppna ögon. Se

dig sedan omkring en kort stund och tillämpa tankegången specifikt

på det du ser. Fyra eller fem objekt räcker för den här delen

av övningen. Du skulle till exempel kunna säga:

Gud är min Källa. Jag kan inte se det här skrivbordet åtskild

från Honom.

Gud är min Källa. Jag kan inte se den där tavlan åtskild

från Honom.

5. Även om den här delen av övningsstunden bör vara relativt kort,

se till att du väljer objekten för denna övningsdel urskillningslöst

utan att själv bestämma vad som skall tas med och vad som skall

uteslutas. Slut ögonen för den andra och längre perioden, upprepa

dagens tankegång igen, och låt sedan alla relevanta tankar

som kommer för dig bidra till tankegången på ditt eget personliga

sätt. Tankar som:

Jag ser med förlåtelsen ögon.

Jag ser världen som välsignad.

Världen kan visa mig mig själv.

Jag ser mina egna tankar som är som Guds.

Varje tanke som mer eller mindre direkt hör till dagens tankegång

är lämplig. Tankarna behöver inte ha något uppenbart

samband med tankegången, men de bör inte heller stå i motsats

till den.

6. Om du märker att ditt sinne vandrar; om du börjar bli medveten

om tankar som helt klart inte stämmer överens med dagens

tankegång, eller om det tycks vara omöjligt för dig att tänka på

någonting, öppna då ögonen, upprepa den första delen av övningsstunden,

och försök sedan göra den andra delen igen. Tillåt

inte att det förekommer någon längre stund när du helt sysselsätter

dig med ovidkommande tankar. Återvänd så ofta det är

nödvändigt till övningarnas första del för att förhindra detta.

7. När du tillämpar dagens tankegång under de kortare övningsstunderna

kan formen variera alltefter de omständigheter och

situationer som du befinner dig i under dagen. När du till exempel

är tillsammans med någon annan, försök då att komma

ihåg att tyst säga till honom:

Gud är min Källa. Jag kan inte se dig åtskild från Honom.

Den här formen är lika tillämpbar på främlingar som på dem du

tycker står dig närmare. Försök i själva verket att inte göra några

åtskillnader av detta slag överhuvudtaget.

8. Dagens tankegång bör också tillämpas under hela dagen på

olika situationer och händelser som kan inträffa, i synnerhet på

dem som tycks oroa dig på något sätt. Tillämpa för detta syfte

tankegången i den här formen:

Gud är min Källa. Jag kan inte se detta åtskild från Honom.

9. Om inget särskilt objekt kommer upp i din medvetenhet just då,

upprepa då endast tankegången i dess ursprungliga form.

Försök att i dag inte låta några längre stunder rinna iväg utan att

du kommer ihåg dagens tankegång, och således kommer ihåg

din funktion.

Lämna ett svar